Biuletyn Polonistyczny
Data wydarzenia: 20.04.2017 - 21.04.2017
Data dodania: 03.10.2016

Popkulturowe formy pamięci

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Olsztyn
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa do Olsztyna na konferencję Popkulturowe formy pamięci, organizowaną w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku. Chcemy przyjrzeć się formom, jakie przyjmuje pamięć i historia w popkulturze i kulturze masowej. Towarzyszy nam pytanie: czy sfera ta jest obecnie przestrzenią dialogu czy też obszarem kontestacji i konfliktu? Czy mamy do czynienia z nowymi obiegami przeszłości/pamięci? Czy może jesteśmy świadkami popkulturyzacji historii jako przeszłości?

Zwieńczeniem naszych poprzednich olsztyńskich spotkań są publikacje: Mody w kulturze i literaturze popularnej (Universitas, Kraków 2011), Tropy literatury i kultury popularnej (Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014) oraz Tropy literatury i kultury popularnej II (Wyd. IBL PAN Warszawa 2016). Celem obecnego – czwartego – sympozjum jest ożywienie badań nad popkulturą w historii/przeszłości oraz pamięcią/historią w popkulturze – nie tylko globalną i współczesną, ale także rodzimą sprzed i po roku 1939.

Chcielibyśmy przyjrzeć się takim formom pamięci zbiorowej i prywatnej, jak np. mit Kresów, obraz Innego, w tym popkulturowy obraz relacji polsko-żydowskich, polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich czy polsko-ukraińskich. Interesują nas (nad)pisane przez popkulturę wątki „historyczne” dotyczące powstania warszawskiego (np. rekonstrukcje walk ulicznych, gadżety), „żołnierzy wyklętych” (np. masowość koszulek z nadrukami patriotycznymi) czy czasów PRL-u. Zamierzamy opisać popkulturowe aspekty pamięci, tropić ślady obecności popkultury w uniwersum przeszłości i formy zawłaszczania przez nią „cudzych” opowieści/historii.

Tradycja badań nad kulturą popularną – wyznaczana m.in. przez prace Janusza Dunina, Stefana Żółkiewskiego, Antoniny Kłoskowskiej czy Władysława Lecha Karwackiego – uczy, że można w niej odzyskać czy przetransformować wszystko, zważywszy na labilność jej granic. Proponujemy zarówno zwrot ku dawnym sposobom odczytywania, jak i refleksję nad współczesnymi tendencjami w interpretacji zjawisk z kręgu kultury popularnej. Zachęcamy do ponownego namysłu nad jej zasadniczymi mechanizmami – recyklingiem historii rozumianej jako przeszłość, repetycją pamięci a pragnieniem doświadczania nowości. Oczekujemy refleksji, które łączyłyby w sobie dyskursy władzy i polityki.

Nasze zaproszenie kierujemy do lingwistów, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych między innymi poniższymi zagadnieniami:

 • Tropy znaczące w lekturze: mechanizmy konstruowania gatunku/fabuły/bohatera w opowieściach o  historii/przeszłości.
 • Mechanizmy tworzenia znaków, symboli i metafor popkultury w kontekście problematyki pamięci i przeszłości.
 • Emancypacyjna rola literatury i kultury popularnej jako przestrzeni kontestacji, konfliktu, dyskusji, przekraczania granic w namyśle nad przeszłością.
 • Popkultura a Inny oraz „dyskursy nieistniejące” – mechanizmy i narzędzia wyrażania tożsamości w literaturze i kulturze popularnej.
 • Ideologia i aksjologia popkulturowych ujęć przeszłości okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
 • Potencjał i blamaż popkulturyzacji przeszłości (casus powstania warszawskiego, „żołnierzy wyklętych”, rzeczywistości doby PRL).
 • Podzwonne dla przeszłości w literaturze popularnej (popkultura i przeszłość – zagrożenia i szanse).
 • Paradygmat mówienia o przeszłości w mediach (prasa, kino, komiks, Sieć, gry RPG).
 • (Czy) Popkulturyzacja polityki pamięci?
 • Przeszłość/historia w Sieci.
 • Historia przez pryzmat kiczu (np. czasy prehistoryczne, wieki średnie, I i II wojna światowa, Holocaust, epoka powojenna i PRL).
 • Masowe formy upamiętniania (casus pomników w popkulturze, muzea, uroczystości jubileuszowe i rocznicowe dawniej i dziś)
 • Obraz historii i przeszłości w muzyce rockowej.

Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł. Opłata pokrywa koszt dwóch posiłków obiadowych oraz druk wybranych materiałów pokonferencyjnych w postaci książkowej.

Na zgłoszenia od Państwa czekamy do 15 lutego 2017 roku. Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego z internetowej strony konferencji Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Zgłoszenie prosimy przesłać wraz z abstraktem (rozmiar abstraktu – maksymalnie 1200 znaków) na adres mailowy popkulturowe_formy@wp.pl.

Informację o przyjęciu zgłoszenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną do 15 marca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Organizatorzy konferencji:

Prof. dr hab. Sławomir Buryła

Dr Danuta Ossowska

Sekretarz konferencji:

Dr Lidia Gąsowska

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
15.02.2017 22:30
Data zgłaszania uczestników:
15.02.2017 22:30

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.