Полонистический бюллетень

Статья / интервью

26.06.2021

Spojrzenie z ukosa ... Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego)

Zamieszczona na serwerze Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk baza Spojrzenie z ukosa... Kultura i literatura rosyjska w polskich czasopismach 1918-1939 (http://rossica.ibl.waw.pl): zawiera bibliografię problemową, publikowanych na łamach czasopism polskich okresu Dwudziestolecia międzywojennego, tekstów poświęconych szeroko rozumianej problematyce rosyjskiej: wzajemnym stosunkom kulturalnym oraz spojrzeniu na Rosję i jej kulturę ze strony polskiej.

Strona główna projektu "Spojrzenie z ukosa..." (http://rossica.ibl.waw.pl/)

Baza dostarcza danych o zawartości wielu zapomnianych dziś i słabo dostępnych czasopism, ale przede wszystkim próbuje odtworzyć dominujące w okresie międzywojennym paradygmaty narracji o stosunkach polsko-rosyjskich. Pozwala przy tym zrewidować obecny stan wiedzy zarówno o przyczynach polsko-rosyjskich konfliktów, uwarunkowaniach postaw rusofobii, czy też, wypieranego ze świadomości, polskiego rusofilstwa, jak i o procesach kształtowania się polskiej tożsamości narodowej tego okresu. Umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu problematyka rosyjska była obecna w ówczesnej kulturze polskiej: zarówno wysokiej, jak i popularnej oraz w jaki sposób w ówczesnej świadomości funkcjonował obraz Rosji, Rosjanina oraz kultury rosyjskiej.

Wśród badanych pism znalazły się zarówno czasopisma, jak i dzienniki oraz tygodniki polskie okresu międzywojennego, zawierające informacje o kulturze, literaturze, sztuce rosyjskiej i polsko-rosyjskich kontaktach kulturowych. Pełną autopsją objętych zostało ponad pięćdziesiąt ogólnopolskich i regionalnych, literackich, społeczno-literackich, polityczno-społecznych periodyków – tygodników, dwutygodników, miesięczników, kwartalników. Wśród opracowanych czasopism znalazły się, największe pisma ogólnopolskie, takie jak „Wiadomości Literackie”, „Skamander” czy „Tygodnik Ilustrowany”, ale i znacznie mniejsze, zawierające jednak wiele ciekawego materiału. Będą to m.in. tygodniki „Czarno na białem”, „Marchołt”, „Czerwona Róża”, krzemieniecki miesięcznik „Droda pracy”, katowicki miesięcznik „Fantana”, „Kuźnica”, warszawski dwutygodnik „Głos Literacki”, lwowskie „Nurt”, „Nowe Czasy”; „Problemy Europy Wschodniej” Włodzimierza Bączkowskiego; „Zet” Jerzego Brauna; „Wschód-Orient” Jerzego Giedroycia; poznański radykalno-narodowy „Głos” Jana Wyganowskiego, „Myśl Narodowa” Józefa Wierzejskiego, „Państwo Pracy” – organ Legionu Młodych, „Kultura Słowiańska” – warszawski dwutygodnik poświęcony problematyce narodów słowiańskich czy „Natio” – pismo poświęcone sprawom narodowościowym w Polsce. Spośród dzienników pełną autopsją objęto kilkanaście tytułów, jest to m. in. „Ilustrowany Kurier Codzienny”, łódzkie „Echo Wieczorne”, „Gazeta Lwowska”, „Goniec Krakowski”, „Rzeczpospolita”, „Robotnik”, „Czas”.

O tym, jak ważny był temat rosyjski w międzywojennej prasie polskiej – świadczą choćby same nazwiska twórców, podejmujących tę problematykę. O kulturze rosyjskiej pisywali wówczas tacy znakomici autorzy, jak Józef Czechowicz, Teodor Parnicki i Jarosław Iwaszkiewicz, Teodor Bujnicki, Witold Wandurski, Józef Łobodowski; twórcy przedwojennej humanistyki polskiej, by wymienić tylko znakomitego slawistę, Aleksandra Brücknera, rektora Uniwersytetu Wileńskiego, filozofa Mariana Zdziechowskiego, Franciszka Siedleckiego, Bogumiła Jasinowskiego czy takich ambasadorów kultury rosyjskiej, jak Karol Wiktor Zawodziński, Wacław Lednicki, Sergiusz Kułakowski, Kazimierz Andrzej Jaworski, Rafał Blüth, Paweł Ettinger. O sprawach rosyjskich pisali działacze różnych ugrupowań politycznych, twórcy o światopoglądach krańcowo odmiennych, m.in: Antoni Ferdynand Ossendowski, Ferdynand Goetel, Stefan Żeromski, Antoni Słonimski, Władysław Broniewski, Mieczysław Bohdan Lepecki, Melchior Wańkowicz, Stanisław Mackiewicz-Cat, Jerzy Stempowski, Jan Kucharzewski, Anatol Stern, Jan Parandowski, Andrzej Niemojewski, Wincenty Lutosławski, Stanisław Grabski.

Baza danych zawiera ponad 13 tysięcy zapisów. Składają się na nie informacje o artykułach krytycznych, polemicznych, przeglądowych, również tych mniejszej rangi; informacje o recenzjach, notatkach prasowych i wydawniczych, o wzmiankach dotyczących literatury, nauki, kultury i sztuki rosyjskiej; informacje o przedsięwzięciach i inicjatywach kulturalnych, podejmowanych przez społeczność polską (i rosyjską), o ich przebiegu, popularności i reakcjach odbiorców; a także noty o rosyjskich tekstach literackich (oryginałach i przekładach). Uwzględnione zostały również ważniejsze artykuły mówiące o sprawach społecznych, historii i polsko-rosyjskich stosunkach politycznych. Indeksowane są także materiały ikonograficzne, jeśli publikacjom towarzyszył materiał ilustracyjny (dotyczy to zwłaszcza pism satyrycznych, ale i wzbogaconych fotografiami reportaży czy recenzji ze spektakli teatralnych, filmów, wystaw podejmujących tematykę rosyjską).

Dopełnieniem bazy są zamieszczone w Lectorium materiały pełnotekstowe.


Baza została utworzona w ramach finansowanego w latach 2013-2019 przez Narodowe Centrum Nauki projektu "Spojrzenie z ukosa...". Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych (Nr 2012/07/E/HS2/03861).

Смотреть также

11.06.2019

Wokół sztuki w miejscach śmierci. Rozmowa z Profesor Haliną Taborską

„Książka Haliny Taborskiej (...) jest swoistym wykładem estetyki wyrosłej  na aktach antyhuministycznego występku. Realnie rzecz ujmując – wstępem do takiej „estetyki”, w którym otrzymujemy bardzo starannie opracowany dokument rozmaitych obiektów, form materiałowo-przestrzennych, „instalacji”, murali, organizacji muzealnych i działań dokumentacyjnych. A zatem różnych istniejących w przestrzeni publicznej form pośredniczących w naszym „widzeniu” niewobrażalnej zbrodni  lub form „oślepiania”, chroniącego przed desktrukcyjnym działaniem jej ponownego zobaczenia. Książka, kolekcjonując niejako owe praktyki, ukazuje ich charakter i wielość. Zgromadzony w niej materiał badawczy i akademicki warsztat czynią z niej literaturową pozycję niezbędną nie tylko w badaniach wojennych zbrodni w Europie, ale – zwłaszcza w dziedzinie kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i historii sztuki – badaniach symbolicznej reprezentacji masowych zbrodni.” (dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - z recenzji zamieszczonej na okładce)

25.10.2019

GRANASLAVIC 2019, "Jornadas Andaluzas de Eslavística”

Konferencję slawistyczną, która odbyła się w dniach 9–11 lipca 2019 na Wydziale Tłumaczenia Uniwersytetu w Grenadzie w Hiszpanii, można bez wahania określić mianem jednego z najgorętszych wydarzeń naukowych tego lata. Atrakcję stanowiło nie tylko miejsce – nie bez kozery stare przysłowie hiszpańskie głosi, że kto nie widział Grenady, ten nie widział niczego, ale również tematyka – należy bowiem zwrócić uwagę, że ostatnia konferencja organizowana przez sekcję filologii słowiańskich tamtejszego uniwersytetu odbyła się w 2014 r. – i kto wie, czy nie dane nam będzie czekać na kolejną edycję następnych pięć lat?

08.09.2019

Skamandryci w cyfrowej rzeczywistości

Projekt "Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego" to przykład połączenia tradycji "fiszki i ołówka" z nowoczesnymi technologiami, w pełni profesjonalnego opracowania krytycznego z otwartym dostępem do wiedzy i źródeł naukowych, szelestu kartek książki drukowanej z funkcjonalną edycją cyfrową. Dotyczy korespondencji wybitnych przedstawicieli literatury i kultury polskiej XX wieku, poetów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego oraz redaktora Mieczysława Grydzewskiego. Wymieniane między nimi listy, zachowane w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku i Bibliotece Polskiej w Londynie, są ważnym ogniwem polskiego dziedzictwa kulturowego. O projekcie opowiedzieli nam jego twórcy: dr hab. Beata Dorosz, prof. IBL PAN, z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN oraz dr Bartłomiej Szleszyński, kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN).

01.10.2019

Серии "Национальная библиотека" исполнилось 100 лет

Самая старинная и знаменитая польская литературная серия «Национальная библиотека» в этом году празднует юбилей столетия. До сих пор было опубликовано 605 томов ценнейших произведений польской и мировой литературы с компетентными и одновременно доступно написанными вступительными статьями, авторами которых были лучшие польские литературоведы.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах