Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 25.11.2018
Языкознание

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-7638-922-6

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

Głównym celem monografii jest omówienie zjawisk trwałości, zmienności i różnorodności leksyki młodzieży traktowanych jako swoiste wyznaczniki kreatyności osób należących do tej grupy środowiskowej. Systematyczna analiza zagadnień dotyczących trzech wymienionych aspektów słownictwa młodych ludzi, poprzedzona omówieniem obecności w dotychczasowych badaniach językoznawczych problematyki leksyki młodzieżowej oraz teoretycznyczno-metodologicznych podstaw podjętych rozważań, została przeprowadzona na materiale słownikowym pozyskanym ze zbiorów zamkniętych (jak słowniki i słowniczki języka uczniów i studentów, publikacje zawierające słowniczki leksyki) i ze zbiorów otwartych (zamieszczonych w Internecie i aktualizowanych przez młodszych użytkowników polszczyzny). Wskazane źródła cechuje zróżnicowanie tematyczne, ilościowe i metodologiczne, przyleżą one i do XX, i do XXI wieku. Procesy zmienności i niezmienności słownictwa zostały też przedstawione w kontekście ankiety sondażowej przeprowadzonej wśród młodzieży studiującej w uczelni wyższej. W sposobie ujęcia materiału językowego połączono zatem podejście diachroniczne z synchronicznym.

Содержание

Wstęp

 

Rozdział I. Materiałowe podstawy rozważań

1.1. Zakres i charakterystyka materiału badawczego

1.2. Leksyka młodzieży w dotychczasowych badaniach językoznawczych

 

Rozdział II. Teoretyczno-metodologiczne podstawy rozważań

II.1. Wieloznaczność terminologiczna podstawowych pojęć

II.1.1. Młodzież

II.1.2. Język młodzieży

II.2. Trałość i zmienność w słownictwie młodzieży

II.3. Metodologia opisu leksyki młodzieży

 

Rozdział III. Trwanie i mechanizmy zmian odzwierciedlone w słownictwie młodzieży

III.1. Kreatywność leksykalna młodzieży

III.2. Zapożyczenia z języków obcych

III.3.1. Dialektyzmy i regionalizmy

III.3.2. Archaizmy

III.3.3. Słownictwo środowiskowe

III.3.4. Słownictwo zawodowe

III.4. Frazeologia

III.4.1. Frazeologizmy o funkcji sprawczej

III.4.2. Frazeologizmy o funkcji ekspresywnej

III.5. Ucięcia, uniwerbizmy, złożenia, kontaminacje

III.6. Aluzje leksykalne

III.7. Eponimy

 

Rozdział IV. Zjawiska kontaminacji i zmiany w świadomości językowej współczesnej młodzieży

IV.1. Ankieta

IV.2. Trwanie i zmienność w słownictwie współczsnej młodzieży

 

Podsumowanie

Summary

Rozwiązanie skrótów

Bibliografia

 

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
180
Дата размещения:
25 ноября 2018; 16:03 (Agnieszka Mocyk)
Дата правки:
1 февраля 2019; 14:46 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

10.10.2018
Языкознание

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej

Автор/Редактор: Ewa Katarzyna Horyń

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery – eksploatację soli i handel nią. Materiał został zgrupowany wokół dwunastu kategorii znaczeniowych istotnych dla odtworzenia leksyki związanej z tą gałęzią przemysłu. 

05.06.2020
Литературоведение

500-lecie demokracji. Historia i perspektywy

Автор/Редактор: Krystyna Krawiec-Złotkowska

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

14.05.2019
Языкознание

Język poezji Leopolda Staffa

Автор/Редактор: Mirosława Alicja Białoskórska

Studium językowo-stylistyczne poświęcone poezji Leopolda Staffa.

24.05.2019
Литературоведение

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Автор/Редактор: Kamila Regina Gieba

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах