Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 25.11.2018
Linguistics

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Author/Editor:
Publishing house::
ISBN:
978-83-7638-922-6

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

Głównym celem monografii jest omówienie zjawisk trwałości, zmienności i różnorodności leksyki młodzieży traktowanych jako swoiste wyznaczniki kreatyności osób należących do tej grupy środowiskowej. Systematyczna analiza zagadnień dotyczących trzech wymienionych aspektów słownictwa młodych ludzi, poprzedzona omówieniem obecności w dotychczasowych badaniach językoznawczych problematyki leksyki młodzieżowej oraz teoretycznyczno-metodologicznych podstaw podjętych rozważań, została przeprowadzona na materiale słownikowym pozyskanym ze zbiorów zamkniętych (jak słowniki i słowniczki języka uczniów i studentów, publikacje zawierające słowniczki leksyki) i ze zbiorów otwartych (zamieszczonych w Internecie i aktualizowanych przez młodszych użytkowników polszczyzny). Wskazane źródła cechuje zróżnicowanie tematyczne, ilościowe i metodologiczne, przyleżą one i do XX, i do XXI wieku. Procesy zmienności i niezmienności słownictwa zostały też przedstawione w kontekście ankiety sondażowej przeprowadzonej wśród młodzieży studiującej w uczelni wyższej. W sposobie ujęcia materiału językowego połączono zatem podejście diachroniczne z synchronicznym.

List of contents

Wstęp

 

Rozdział I. Materiałowe podstawy rozważań

1.1. Zakres i charakterystyka materiału badawczego

1.2. Leksyka młodzieży w dotychczasowych badaniach językoznawczych

 

Rozdział II. Teoretyczno-metodologiczne podstawy rozważań

II.1. Wieloznaczność terminologiczna podstawowych pojęć

II.1.1. Młodzież

II.1.2. Język młodzieży

II.2. Trałość i zmienność w słownictwie młodzieży

II.3. Metodologia opisu leksyki młodzieży

 

Rozdział III. Trwanie i mechanizmy zmian odzwierciedlone w słownictwie młodzieży

III.1. Kreatywność leksykalna młodzieży

III.2. Zapożyczenia z języków obcych

III.3.1. Dialektyzmy i regionalizmy

III.3.2. Archaizmy

III.3.3. Słownictwo środowiskowe

III.3.4. Słownictwo zawodowe

III.4. Frazeologia

III.4.1. Frazeologizmy o funkcji sprawczej

III.4.2. Frazeologizmy o funkcji ekspresywnej

III.5. Ucięcia, uniwerbizmy, złożenia, kontaminacje

III.6. Aluzje leksykalne

III.7. Eponimy

 

Rozdział IV. Zjawiska kontaminacji i zmiany w świadomości językowej współczesnej młodzieży

IV.1. Ankieta

IV.2. Trwanie i zmienność w słownictwie współczsnej młodzieży

 

Podsumowanie

Summary

Rozwiązanie skrótów

Bibliografia

 

Information

Year of publication:
2018
Pages:
180
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.