Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 24.01.2020
Подача завок до: 30.10.2020

IV edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące Instytutu Literackiego w Paryżu

Целевые аудитории:
Студенты, Доктора

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.

W Konkursie oceniane są w osobnych kategoriach prace magisterskie i rozprawy doktorskie napisane i obronione w roku danej edycji Konkursu lub w roku poprzedzającym.
Do Konkursu mogą być zgłaszane również prace, które powstały w innych niż Polska krajach, szczególnie z obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś. W takich przypadkach należy przesłać w wersji elektronicznej przetłumaczone na język polski (lub angielski) streszczenie i recenzje prac.
Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

Prace należy nadsyłać w terminie do 30 października roku danej edycji pocztą:
​​​​Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja
i w wersji elektronicznej (kultura@kultura.fr).
 
Do nadesłanej pracy dołączyć należy:
a) kopie 2 recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami),
c) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.
 
Autorzy prac, z chwilą ich przekazania na Konkurs, upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 30 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w sieci Internet, bez wynagrodzenia, natomiast autorzy prac nagrodzonych w Konkursie prac, z chwilą ogłoszenia jego wyników upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 70 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w sieci Internet, bez wynagrodzenia.

Z dniem ogłoszenia niniejszego Regulaminu w skład Jury wchodzą:
1) Bogumiła Berdychowska;
2) dr hab. Rafał Habielski;
3) Wojciech Sikora;
4) prof. Rafał Stobiecki;
5) dr Marek Żebrowski.
Skład Jury może być zmieniany decyzją Zarządu Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA.

Jury ocenia nadesłane prace pod względem:
1) zgodności z tematem;
2) umiejętności posługiwania się warsztatem naukowym i znajomości dotychczasowego dorobku badawczego;
3) trafności i sposobu interpretacji tematu;
4) nowatorstwa i oryginalności;
5) sprawności stylistycznej;
6) atrakcyjności dla czytelników.

1. Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7.000 (siedem tysięcy) PLN (brutto).
2. Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto).
3. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).
 
Jury może podjąć decyzję o:
a) przyznaniu nagrody głównej autorowi jednej pracy magisterskiej i autorowi jednej pracy doktorskiej;
b) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach;
c) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach i przyznać nagrodę lub nagrody specjalne w wysokości, których suma nie przekroczy 17.000 PLN.
 
Decyzja Jury Konkursu ogłaszana jest nie później, niż do 31 grudnia roku danej edycji Konkursu.
 
W III edycji Konkursu nagrodę za pracę magisterską otrzymał Jędrzej Piekara za pracę pt. Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera.
Praca została obroniona na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a powstała w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах