Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 24.01.2020
Deadline for applications: 30.10.2020

IV edycja Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące Instytutu Literackiego w Paryżu

Target groups:
Students, Doctors

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.

W Konkursie oceniane są w osobnych kategoriach prace magisterskie i rozprawy doktorskie napisane i obronione w roku danej edycji Konkursu lub w roku poprzedzającym.
Do Konkursu mogą być zgłaszane również prace, które powstały w innych niż Polska krajach, szczególnie z obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś. W takich przypadkach należy przesłać w wersji elektronicznej przetłumaczone na język polski (lub angielski) streszczenie i recenzje prac.
Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

Prace należy nadsyłać w terminie do 30 października roku danej edycji pocztą:
​​​​Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja
i w wersji elektronicznej (kultura@kultura.fr).
 
Do nadesłanej pracy dołączyć należy:
a) kopie 2 recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami),
c) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.
 
Autorzy prac, z chwilą ich przekazania na Konkurs, upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 30 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w sieci Internet, bez wynagrodzenia, natomiast autorzy prac nagrodzonych w Konkursie prac, z chwilą ogłoszenia jego wyników upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 70 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w sieci Internet, bez wynagrodzenia.

Z dniem ogłoszenia niniejszego Regulaminu w skład Jury wchodzą:
1) Bogumiła Berdychowska;
2) dr hab. Rafał Habielski;
3) Wojciech Sikora;
4) prof. Rafał Stobiecki;
5) dr Marek Żebrowski.
Skład Jury może być zmieniany decyzją Zarządu Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA.

Jury ocenia nadesłane prace pod względem:
1) zgodności z tematem;
2) umiejętności posługiwania się warsztatem naukowym i znajomości dotychczasowego dorobku badawczego;
3) trafności i sposobu interpretacji tematu;
4) nowatorstwa i oryginalności;
5) sprawności stylistycznej;
6) atrakcyjności dla czytelników.

1. Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7.000 (siedem tysięcy) PLN (brutto).
2. Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto).
3. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).
 
Jury może podjąć decyzję o:
a) przyznaniu nagrody głównej autorowi jednej pracy magisterskiej i autorowi jednej pracy doktorskiej;
b) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach;
c) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach i przyznać nagrodę lub nagrody specjalne w wysokości, których suma nie przekroczy 17.000 PLN.
 
Decyzja Jury Konkursu ogłaszana jest nie później, niż do 31 grudnia roku danej edycji Konkursu.
 
W III edycji Konkursu nagrodę za pracę magisterską otrzymał Jędrzej Piekara za pracę pt. Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera.
Praca została obroniona na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a powstała w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.