Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Ricardo Esquivel z Pexels | Pexels
Added on: 23.04.2022
Deadline for applications: 30.10.2022

VI edycja konkursu Instytutu Literackiego w Paryżu

Target groups:
PhD Students, Doctors, Others

Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia. Nadsyłać można prace obronione w latach 2021–2022.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

- prace magisterskie;

- prace doktorskie.

Rozprawy zgłaszają Autorzy. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace, związane merytorycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli (przede wszystkim Jerzego Giedroycia) oraz twórców związanych z Instytutem Literackim.

Do Konkursu mogą być zgłaszane również prace, które powstały w innych niż Polska krajach, szczególnie z obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś (ULB). W takich przypadkach należy przesłać streszczenie i recenzję pracy w wersji elektronicznej przetłumaczone na język polski (lub angielski).

Prace należy nadsyłać w terminie do 30 października roku danej edycji: w wersji elektronicznej na adres kultura@kultura.fr, i w wersji papierowej na adres:
​​​​Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja

Do nadesłanej pracy należy dołączyć:
a) kopie 2 recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami);
c) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.


O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Autorzy prac, z chwilą ich przekazania na Konkurs, upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 30 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w Internecie, bez wynagrodzenia.

Jury ocenia nadesłane prace pod względem:
- zgodności z tematem;
- umiejętności posługiwania się warsztatem naukowym i znajomości dotychczasowego dorobku badawczego;
- trafności i sposobu interpretacji tematu;
- nowatorstwa i oryginalności;
- sprawności stylistycznej;
- atrakcyjności dla czytelników.

Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7.000 (siedem tysięcy) PLN (brutto).
Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto).

Information

Added on:
23 April 2022; 20:02 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
23 April 2022; 20:02 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.