Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Caio Resende z Pexels | Pexels.com
Added on: 09.04.2020
Deadline for applications: 12.06.2020

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Target groups:
PhD Students, Doctors, Others

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił IX edycję Konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych spośród nadesłanych prac doktorskich i magisterskich, przyczynienie się do utworzenia centralnej informacji o stanie badań nad historią i kulturą Żydów w Polsce, promocję wiedzy o Żydach i Izraelu oraz jej badaczy, wkład w rozwój polskiej humanistyki.

Pracę konkursową mogą zgłosić: autor, promotor lub władze Uczelni, każdorazowo za zgodą autora. W przypadku pracy zbiorowej, konieczne jest załączenie pisemnej zgody wszystkich autorów danej pracy.

Zgodnie z Regulaminem praca konkursowa musi być napisana w języku polskim lub (w przypadku prac napisanych w językach obcych) być obroniona na polskiej uczelni. Na konkurs mogą być zgłaszane tylko prace obronione nie wcześniej niż 3 lata kalendarzowe od daty ogłoszenia konkursu.

Praca na Konkurs może być zgłoszona tylko raz – niedopuszczalne jest zgłaszanie prac, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu.

Warto pamiętać, że zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą autora pracy na jej archiwizację i wykorzystanie przez Instytut w celach naukowych. Instytut zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony praw autorskich przy udostępnianiu pracy dla celów naukowych.

Laureat nagrody głównej otrzyma prawo opublikowania w „Kwartalniku Historii Żydów” artykułu napisanego na podstawie nagrodzonej pracy lub jej fragmentu oraz możliwość przedstawienia swojej pracy na seminarium naukowym w Żydowskim Instytucie Historycznym.

O nagrodzie i wyróżnieniu informowany jest promotor pracy oraz dziekan Wydziału, który nadał laureatowi zawodowy stopień magistra oraz/lub stopień naukowy doktora.

Information

Added on:
9 April 2020; 21:15 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
9 April 2020; 21:15 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.