Полонистический бюллетень

Конкурс

Zdj. Caio Resende z Pexels | Pexels.com
Дата размещения: 09.04.2020
Подача завок до: 12.06.2020

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Целевые аудитории:
аспиранты, Доктора, Другие

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłosił IX edycję Konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych spośród nadesłanych prac doktorskich i magisterskich, przyczynienie się do utworzenia centralnej informacji o stanie badań nad historią i kulturą Żydów w Polsce, promocję wiedzy o Żydach i Izraelu oraz jej badaczy, wkład w rozwój polskiej humanistyki.

Pracę konkursową mogą zgłosić: autor, promotor lub władze Uczelni, każdorazowo za zgodą autora. W przypadku pracy zbiorowej, konieczne jest załączenie pisemnej zgody wszystkich autorów danej pracy.

Zgodnie z Regulaminem praca konkursowa musi być napisana w języku polskim lub (w przypadku prac napisanych w językach obcych) być obroniona na polskiej uczelni. Na konkurs mogą być zgłaszane tylko prace obronione nie wcześniej niż 3 lata kalendarzowe od daty ogłoszenia konkursu.

Praca na Konkurs może być zgłoszona tylko raz – niedopuszczalne jest zgłaszanie prac, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu.

Warto pamiętać, że zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą autora pracy na jej archiwizację i wykorzystanie przez Instytut w celach naukowych. Instytut zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony praw autorskich przy udostępnianiu pracy dla celów naukowych.

Laureat nagrody głównej otrzyma prawo opublikowania w „Kwartalniku Historii Żydów” artykułu napisanego na podstawie nagrodzonej pracy lub jej fragmentu oraz możliwość przedstawienia swojej pracy na seminarium naukowym w Żydowskim Instytucie Historycznym.

O nagrodzie i wyróżnieniu informowany jest promotor pracy oraz dziekan Wydziału, który nadał laureatowi zawodowy stopień magistra oraz/lub stopień naukowy doktora.

Информация

Дата размещения:
9 апреля 2020; 21:15 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
9 апреля 2020; 21:15 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах