Полонистический бюллетень

Конкурс

Zdj. Dio Hasbi Saniskoro z Pexels | Pexels
Дата размещения: 25.03.2023
Подача завок до: 31.05.2023

Zawacka NAWA 2023/24

Program dotyczy wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Pobyty pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami krajów objętych umowami, zwanymi dalej instytucjami partnerskimi (np. ambasady, instytuty kultury, agencje).

Pobyty w ramach Programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w zależności od zapisów danej umowy międzynarodowej.  

Oferta przyjazdowa dotyczy studentów i naukowców z następujących krajów:

Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Japonia, Jemen, Kazachstan, Macedonia Północna, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajlandia (aktualizacja 15.03), Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

a)    absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni;

b)    studenci;

c)     absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom po 21 grudnia 2020 roku i posiadają rekomendację swojej uczelni macierzystej;  

d)    osoby posiadające status doktoranta zgodnie zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju;

e)    naukowcy i nauczyciele akademicy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, nie mający zatrudniania w polskiej instytucji sytemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem może być:

a)    odbycie studiów częściowych;

b)    odbycie studiów wyższych (I, II stopnia, jednolite magisterskie) lub kształcenie w szkole doktorskiej. Mogą one być poprzedzone kursem z języka polskiego przygotowującym do studiów[1];

c)     odbycie stażu naukowego;

d)    wizyta studyjna;

e)    pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

f)      prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

g)    inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów i pracowników uczelni i instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w polskim ośrodku goszczącym, w zależności od zapisów umowy. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem może być:

a)    odbycie studiów częściowych;

b)    odbycie studiów wyższych (I, II stopnia, jednolite magisterskie) lub kształcenie w szkole doktorskiej. Mogą one być poprzedzone kursem z języka polskiego przygotowującym do studiów[1];

c)     odbycie stażu naukowego;

d)    wizyta studyjna;

e)    pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

f)      prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

g)    inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów i pracowników uczelni i instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w polskim ośrodku goszczącym, w zależności od zapisów umowy. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-przyjazdowa/edycja-2022

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
25 марта 2023; 20:32 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
25 марта 2023; 20:32 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

11.03.2024

Zawacka NAWA 2024/25

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie, którego celem jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

07.10.2022

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

05.04.2019

Polonista – Program dla studentów polonistyki i studiów polskich

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w nowym Programie skierowanym do obcokrajowców. Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce. 

11.03.2024

POLONISTA NAWA 2024

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do szóstej edycji programu, którego celem jest promowanie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych na świecie.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах