Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 10.07.2017
Дата размещения: 25.05.2017

Filologia polska - studia II stopnia

Город:
Kielce
Форма:
стационарный
Вид предложения:
Обучение второй степени

Insytut Filologii Polskiej UJK zaprasza na studia II stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

 • filologia polska z elementami neurodydaktyki
 • filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku
 • filologia polska z logopedią
 • media i reklama
 • menedżer kultury.

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku filologia polska oraz dla absolwentów, którzy osiągnęli efekty kształcenia dla kierunku filologia polska oraz absolwentów kierunków pokrewnych którzy osiągnęli efekty kształcenia wymagane dla studiów I stopnia w obszarze nauk humanistycznych i/lub społecznych.
Specjalność filologia polska z logopedią jest przeznaczona wyłącznie dla absolwentów kierunku filologia polska ze specjalnością filologia polska z logopedią, posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Specjalność filologia polska z elementami neurodydaktyki jest przeznaczona wyłącznie dla absolwentów kierunku filologia polska, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Po ukończeniu dwuletnich studiów II stopnia absolwent będzie wyposażony w wiedzę humanistyczną i kompetencje z zakresu filologii polskiej oraz wybranej specjalności, pozwalające rozumieć i badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Będzie dysponował umiejętnościami, które pozwolą mu na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych oraz elastyczność na rynku pracy.

Absolwent specjalności menedżer kultury, oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp). Zdobywa również umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (animacja oraz promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności); komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i sztuki;doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

Absolwent specjalności media i reklama, oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat współczesnych mediów i ich znaczenia w kulturze, a także umiejętności w zakresie konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych, projektowania kampanii promocyjnych oraz działań w obszarze public relations i media relations. Może podjąć pracę w mediach i reklamie (copywriter, specjalista public relations, organizator działalności promocyjnej i reklamowej).

Specjalność językowe kształtowanie wizerunku umożliwi podjęcie pracy w firmach zajmujących się public relations, obsługą prasową, komunikacją społeczną, reklamą. Poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego i poprawnego wykorzystania języka w procesie wieloaspektowego budowania wizerunku w komunikacji społecznej na różnych poziomach absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy w wydawnictwach, mediach, urzędnicy różnych szczebli, w szczególności w miejscach, w których wymagana jest sprawność w zakresie posługiwania się językiem polskim, np. jako rzecznicy prasowi, dziennikarze, koordynatorzy projektów.

Absolwent specjalności filologia polska z logopedią może pracować jako nauczyciel języka polskiego we wszystkich typach szkół. Przede wszystkim zaś zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń wad wymowy oraz różnego typu zaburzeń w zakresie komunikacji. Może zatem prowadzić indywidualną praktykę logopedyczną, pracować jako logopeda w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w przedszkolach oraz szkołach. Zdobyte wykształcenie logopedyczne stanowi także podstawę dalszego rozwoju naukowego i specjalnościowego, m.in. uprawnia do studiowania neurologopedii oraz zagadnień pokrewnych, które umożliwią samodzielne kształtowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Łączenie kompetencji zawodowych nauczyciela i logopedy w szkole zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.  

 

          Absolwent specjalności filologia polska z elementami neurodydaktyki będzie wszechstronne przygotowany do pracy we współczesnej szkole, przede wszystkim poprzez zdobycie wiedzy i kompetencji pedagogicznych i metodycznych. Specjalność nauczycielską wzbogaciliśmy o przedmioty z kręgu neurodydaktyki (podstawy neurodydaktyki, elementy neurolingwistyki, specjalne potrzeby edukacyjne, dysleksja rozwojowa, biblioterapia, nowatorskie formy wspierające proces dydaktyczny). Pozwalają one na wykorzystanie w pracy zawodowej najnowszej wiedzy z zakresu neuroedukacji, w tym nauczania przyjaznego mózgowi (absolwent zdobywa umiejętności w zakresie określania stylów uczenia się i pracy ucznia, diagnozowania jego preferencji sensorycznych oraz typu inteligencji). Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako nauczyciele, ale też redaktorzy, urzędnicy, animatorzy kultury.

 

Ponadto absolwenci mogą podjąć studia trzeciego stopnia w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów, są gotowi do podjęcia dodatkowego kształcenia, zgodnego z profilem firmy, bazującego na efektach kształcenia kierunku filologia polska. Mogą kontynuować naukę na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych, także na studiach podyplomowych z innych obszarów, przede wszystkim tych, których podbudowę stanowią elementy filologii (np. na kierunku logopedia) oraz zdobyte w czasie studiów kompetencje zapisane w postaci efektów kształcenia.

Kryteria kwalifikacji:

Absolwent studiów I stopnia

 1. Konkurs dyplomów

  W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studów I stopnia.

  Przedmioty:

  ocena z dyplomu (Ocena z dyplomu studiów I stopnia.)
 2. Ranking ocen

  Przedmioty:

  średnia ze studiów.

 

Wymagane dokumenty:

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną OKE);
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ze studiów i wynik studiów;
 • Kserokopię dowodu osobistego;
 • 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • Teczka wiązana A4 - biała.

 

Информация

Стоимость обучения:
0 zł
Продолжительность обучения:
4 semestry
Дата размещения:
25 мая 2017; 12:05 (Magdalena Płusa)
Дата правки:
25 мая 2017; 12:11 (Magdalena Płusa)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах