Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 14.12.2017
Дата размещения: 11.11.2017

Ciało, media, medycyna / seminarium otwarte

Начало событияВид события:
Семинар

Zakład Teorii Literatury Akademii im. Jana Długosza zaprasza na seminarium otwarte dla członków zespołu badawczego „Audiowizualne i widowiskowe aspekty ponowoczesności", którego przedmiotem jest analiza i dyskusja nad zgromadzonym materiałem na temat relacji nowych mediów, medycyny i ciała.

Ciało - siedziba ducha i intelektu - oplecione jest licznymi dyskursami pochodzącymi z obszaru literatury, sztuki, filozofii, religii, medycyny, techniki... - związane z nim refleksje mają charakter interdyscyplinarny. Zastosowanie takiego oglądu umożliwia rozpoznanie złożonej natury ludzkiego istnienia, czego dowodzą m.in. podjęte przez Zakład Teorii Literatury i Pracownię Komparatystyki Kulturowej poszukiwania badawcze, których owocem stały się następujące publikacje: Odgłosy jedzenia - pozycja prezentująca wystąpienia konferencyjne - oraz książka Mikołaj Rej i futuryści. Kulturowa historia odgłosów. Obie publikacje skupiają uwagę na ciele manifestującym swe istnienie poprzez dźwięk.

Kolejne spotkanie, w ramach seminarium otwartego, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku, ma za cel kontynuację i poszerzenie refleksji dotyczących somatyczności poprzez uwzględnienie kontekstu współczesnej techniki i medycyny. Cielesność jest dla człowieka istotnym i niełatwym doświadczeniem, na co wskazywał Antoni Kępiński odnotowujący następujące spostrzeżenia: Ciało jest nierzadko przyczyną różnego rodzaju niepokojów i lęków: [...] pozostaje dla człowieka zawsze tajemnicą. Ono jest źródłem przyjemności i bólu, świadomości czekającej śmierci.[...] Nieraz człowiek, gdy mu jego własne ciało zbytnio dokucza, chciałby się go pozbyć, stać się istotą bezcielesną, niematerialną. Niewątpliwie gama doświadczeń związanych z ciałem wzbogaciła się dzięki postępowi techniki i rozwojowi medycyny, dlatego proponujemy, by dyskusja seminaryjna uwzględniła właśnie te konteksty. Współczesne emanacje ciała wiele mówią o człowieku żyjącym w środowisku stechnicyzowanym, w którym dostępne stają się maszyny i procedury medyczne pozwalające poznawać tajemnice ludzkiego organizmu, umożliwiające złagodzenie cielesnych ułomności, w którym pojawiają się idee poszerzające granice ludzkiego istnienia. Wszystkie te zabiegi uświadamiają, że nasz dialog z ciałem, chociaż przybiera różne formy, jest nieustanny.

Zapraszając do dyskusji nad somatycznością sugerujemy, by uwzględnić założenie, iż ciało stanowi punkt wyjścia do określenia relacji człowieka z sobą samym i otoczeniem - nie tylko w sensie fizycznym, ale nade wszystko kulturowym. Wskazana perspektywa skłania również do postrzegania ciała jako swoistego interfejsu - elementu antroposfery

Efektem finalnym seminarium będzie opracowany przez zespół projekt monografii naukowej Ciało - media - medycyna.

(źródło: http://www.ifp.ajd.czest.pl/n1770,Seminarium-otwarte----Cialo--media--medycyna----)

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах