Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.12.2017
Added on: 11.11.2017

Ciało, media, medycyna / seminarium otwarte

Zakład Teorii Literatury Akademii im. Jana Długosza zaprasza na seminarium otwarte dla członków zespołu badawczego „Audiowizualne i widowiskowe aspekty ponowoczesności", którego przedmiotem jest analiza i dyskusja nad zgromadzonym materiałem na temat relacji nowych mediów, medycyny i ciała.

Ciało - siedziba ducha i intelektu - oplecione jest licznymi dyskursami pochodzącymi z obszaru literatury, sztuki, filozofii, religii, medycyny, techniki... - związane z nim refleksje mają charakter interdyscyplinarny. Zastosowanie takiego oglądu umożliwia rozpoznanie złożonej natury ludzkiego istnienia, czego dowodzą m.in. podjęte przez Zakład Teorii Literatury i Pracownię Komparatystyki Kulturowej poszukiwania badawcze, których owocem stały się następujące publikacje: Odgłosy jedzenia - pozycja prezentująca wystąpienia konferencyjne - oraz książka Mikołaj Rej i futuryści. Kulturowa historia odgłosów. Obie publikacje skupiają uwagę na ciele manifestującym swe istnienie poprzez dźwięk.

Kolejne spotkanie, w ramach seminarium otwartego, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku, ma za cel kontynuację i poszerzenie refleksji dotyczących somatyczności poprzez uwzględnienie kontekstu współczesnej techniki i medycyny. Cielesność jest dla człowieka istotnym i niełatwym doświadczeniem, na co wskazywał Antoni Kępiński odnotowujący następujące spostrzeżenia: Ciało jest nierzadko przyczyną różnego rodzaju niepokojów i lęków: [...] pozostaje dla człowieka zawsze tajemnicą. Ono jest źródłem przyjemności i bólu, świadomości czekającej śmierci.[...] Nieraz człowiek, gdy mu jego własne ciało zbytnio dokucza, chciałby się go pozbyć, stać się istotą bezcielesną, niematerialną. Niewątpliwie gama doświadczeń związanych z ciałem wzbogaciła się dzięki postępowi techniki i rozwojowi medycyny, dlatego proponujemy, by dyskusja seminaryjna uwzględniła właśnie te konteksty. Współczesne emanacje ciała wiele mówią o człowieku żyjącym w środowisku stechnicyzowanym, w którym dostępne stają się maszyny i procedury medyczne pozwalające poznawać tajemnice ludzkiego organizmu, umożliwiające złagodzenie cielesnych ułomności, w którym pojawiają się idee poszerzające granice ludzkiego istnienia. Wszystkie te zabiegi uświadamiają, że nasz dialog z ciałem, chociaż przybiera różne formy, jest nieustanny.

Zapraszając do dyskusji nad somatycznością sugerujemy, by uwzględnić założenie, iż ciało stanowi punkt wyjścia do określenia relacji człowieka z sobą samym i otoczeniem - nie tylko w sensie fizycznym, ale nade wszystko kulturowym. Wskazana perspektywa skłania również do postrzegania ciała jako swoistego interfejsu - elementu antroposfery

Efektem finalnym seminarium będzie opracowany przez zespół projekt monografii naukowej Ciało - media - medycyna.

(źródło: http://www.ifp.ajd.czest.pl/n1770,Seminarium-otwarte----Cialo--media--medycyna----)

Information

Added on:
11 November 2017; 20:37 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 September 2018; 19:51 (Mariola Wilczak)

See also

17.04.2017

Cięcie ciał. Ruchome obrazy

Cięcie ciał. Ruchome obrazy, 12–13 czerwca 2017, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski Ruchome obrazy służą do przedstawiania/wizualizowania ciał, w procesie tym fragmentaryzując je i zarazem scalając. Ukazują ich wnętrza, otwierają je przed naszymi oczami, analizują i prześlizgują się po powierzchni; bywają także rozumiane jako odcieleśniające i odbierające materialność. Ciała w kinie, zwłaszcza te wizualizowane z wykorzystaniem narzędzi animacji czy technik cyfrowych, wydają się pozbawione ciężaru i wolne od praw fizyki. Podobnie wieloznaczny charakter ma refleksja nad ciałem obrazu i cielesnością widza. Z jednej strony chętnie mówimy o materialności taśmy filmowej, którą w ostatnich dziesięcioleciach powszechnie zastępują „niematerialne” nośniki cyfrowe. Na ile jednak jest to jedynie metaforyzacja, która ukierunkowuje i upraszcza nasze myślenie o obrazach cyfrowych? Ponadto, to właśnie media elektroniczne umożliwiły wyjątkowe zbliżenie ciał i obrazów, dzięki wykorzystaniu coraz lżejszych urządzeń rejestrujących, ekranów dotykowych, przenośnych odtwarzaczy i wreszcie coraz doskonalszych technik wizualizacji w medycynie. Tymczasem sam widz kinowy nadal postrzegany bywa jako bezcielesny, tożsamy jedynie z abstrakcyjnie ujmowanym zmysłem wzroku; to także uproszczenie, które można podać w wątpliwość. Podczas konferencji dyskutować będziemy o problemie cielesności w relacji do ruchomych obrazów: artystycznych, naukowych i przynależnych do kultury popularnej. Tytułowe „cięcie ciał” zwraca uwagę na jednoznaczność i procesualność ingerencji ruchomego obrazu w ciało, wynikające z samej jego natury. Tę jednak naturę – nieuchwytne ciało ruchomego obrazu – także chcielibyśmy poddać refleksji. Zapraszamy do zgłaszania referatów wpisujących się w poniższe bloki tematyczne:

08.02.2018

Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

13.04.2016

Kategoria ciała w kulturze

Szanowni Państwo, 

13.04.2016

Kategorie kultury II - Ciało jako paradygmat kultury i natury / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Informacje organizacyjne dla uczestników 1. Konferencja odbędzie się 18.10.2016 r. w budynku Instytutu Filologii Polskiej w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G. 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30.06.2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: cialoujk@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Świętokrzyska 15 (Sekretariat: B 208, budynek G) 25-406 Kielce z dopiskiem: Konferencja o ciele. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na podstawie otrzymanych abstraktów. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2016 r. 4. Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych. Opłata obejmuje: recenzje, koszt publikacji tekstu, poczęstunki podczas przerw w obradach, obiad, materiały konferencyjne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. 5. Płatności należy dokonać przelewem do 10.09.2016 roku na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 z tytułem przelewu: w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „ciało” 6. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający program konferencji oraz mapę z wyznaczonymi najważniejszymi punktami: miejscem konferencji i posiłków. 7. Po zakwalifikowaniu referatów roześlemy Państwu informację o bazie noclegowej. 8. Kontakt: cialoujk@gmail.com dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK tel. kom. 660 204 532

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.