Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.12.2017
Added on: 11.11.2017

Ciało, media, medycyna / seminarium otwarte

Zakład Teorii Literatury Akademii im. Jana Długosza zaprasza na seminarium otwarte dla członków zespołu badawczego „Audiowizualne i widowiskowe aspekty ponowoczesności", którego przedmiotem jest analiza i dyskusja nad zgromadzonym materiałem na temat relacji nowych mediów, medycyny i ciała.

Ciało - siedziba ducha i intelektu - oplecione jest licznymi dyskursami pochodzącymi z obszaru literatury, sztuki, filozofii, religii, medycyny, techniki... - związane z nim refleksje mają charakter interdyscyplinarny. Zastosowanie takiego oglądu umożliwia rozpoznanie złożonej natury ludzkiego istnienia, czego dowodzą m.in. podjęte przez Zakład Teorii Literatury i Pracownię Komparatystyki Kulturowej poszukiwania badawcze, których owocem stały się następujące publikacje: Odgłosy jedzenia - pozycja prezentująca wystąpienia konferencyjne - oraz książka Mikołaj Rej i futuryści. Kulturowa historia odgłosów. Obie publikacje skupiają uwagę na ciele manifestującym swe istnienie poprzez dźwięk.

Kolejne spotkanie, w ramach seminarium otwartego, które odbędzie się 14 grudnia 2017 roku, ma za cel kontynuację i poszerzenie refleksji dotyczących somatyczności poprzez uwzględnienie kontekstu współczesnej techniki i medycyny. Cielesność jest dla człowieka istotnym i niełatwym doświadczeniem, na co wskazywał Antoni Kępiński odnotowujący następujące spostrzeżenia: Ciało jest nierzadko przyczyną różnego rodzaju niepokojów i lęków: [...] pozostaje dla człowieka zawsze tajemnicą. Ono jest źródłem przyjemności i bólu, świadomości czekającej śmierci.[...] Nieraz człowiek, gdy mu jego własne ciało zbytnio dokucza, chciałby się go pozbyć, stać się istotą bezcielesną, niematerialną. Niewątpliwie gama doświadczeń związanych z ciałem wzbogaciła się dzięki postępowi techniki i rozwojowi medycyny, dlatego proponujemy, by dyskusja seminaryjna uwzględniła właśnie te konteksty. Współczesne emanacje ciała wiele mówią o człowieku żyjącym w środowisku stechnicyzowanym, w którym dostępne stają się maszyny i procedury medyczne pozwalające poznawać tajemnice ludzkiego organizmu, umożliwiające złagodzenie cielesnych ułomności, w którym pojawiają się idee poszerzające granice ludzkiego istnienia. Wszystkie te zabiegi uświadamiają, że nasz dialog z ciałem, chociaż przybiera różne formy, jest nieustanny.

Zapraszając do dyskusji nad somatycznością sugerujemy, by uwzględnić założenie, iż ciało stanowi punkt wyjścia do określenia relacji człowieka z sobą samym i otoczeniem - nie tylko w sensie fizycznym, ale nade wszystko kulturowym. Wskazana perspektywa skłania również do postrzegania ciała jako swoistego interfejsu - elementu antroposfery

Efektem finalnym seminarium będzie opracowany przez zespół projekt monografii naukowej Ciało - media - medycyna.

(źródło: http://www.ifp.ajd.czest.pl/n1770,Seminarium-otwarte----Cialo--media--medycyna----)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.