Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.10.2022 - 28.10.2022
Added on: 30.05.2022

Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim

Type of the event:
Conference

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim, która odbędzie się w dniach 27–28 października 2022 roku.

Ilustracja pochodzi ze strony internetowej konferencji.

Romantyzm, pojmowany jako paradygmatyczna zmiana w postrzeganiu świata, dał początek także nowej wizji człowieka. Antropologia romantyczna i styl myślenia osadzony na antynomiach przyczyniły się do rozpoznania kondycji człowieka jako rozdartej i opartejna sprzecznościach. W związku z taką rewolucją wyobraźni kartezjański dualizm ciała i duszy bywał ujmowany w romantyzmie jako „jedność przeciwieństw”, a wraz z postępem myśli spirytualistycznej rozpatrywany w kategoriach prymatu duchowości nad cielesnością. Interpretacje podtrzymujące psychofizyczny dualizm w badaniach nad romantyzmem ukazują romantyczną literaturę jako skupioną na sferze idealnej, odsuwając na dalszy plan problematykę cielesną i materialną.

Tymczasem w świetle rozwoju badań nad cielesnością oraz metodologii badań nad ucieleśnieniem w naukach ścisłych (ciało biologiczne), społecznych oraz humanistycznych (ciało kulturowe) kategoria cielesności w ostatniej dekadzie coraz częściej pojawia się w światowym dyskursie badań humanistycznych, także w kontekście epoki romantycznej. Taka optyka w odniesieniu do twórczości romantyków otwiera nowe perspektywy interpretacyjne, takie jak: wpływy i paralele pomiędzy romantyczną literaturą i sztuką a rozwojem nauki i medycyny, perspektywa ekokrytyczna, dyskurs postkolonialny czy krytyka feministyczna.

Badawcze zainteresowanie somatycznością traktujemy jako szansę na zniuansowanie tudzież przełamanie uproszczonego obrazu epoki romantycznej jako epoki ducha.  

Mimo nieznacznego ożywienia badań nad romantyczną somą zagadnienie to wciąż wymaga uzupełnienia, zwłaszcza w kontekście romantyzmu polskiego. Rok 2022, który został ustanowiony Rokiem Polskiego Romantyzmu, daje szczególną okazję, aby poszerzyć dotychczasowe rozpoznania.

Podczas konferencji pragniemy poddać refleksji szerokie rozumienie somatyczności – zarówno na podstawie „literatury pięknej”, jak i literatury dokumentu osobistego (pamiętników, dzienników, korespondencji) oraz innych tekstów kultury (malarstwo, grafika, adaptacje teatralne i filmowe itp.). Interesują nas różne podejścia do cielesności w epoce, między innymi sposoby postrzegania ciała, wiedza o nim czy rozstrzyganie kwestii napięcia między somą a – uprzywilejowanym w romantyzmie – duchem.

Zachęcamy do objęcia refleksją nie tylko romantyzm polski, lecz także romantyzmy europejskie i światowe, w tym w perspektywie porównawczej.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów dotyczących między innymi następujących zagadnień:

– romantyczne rozumienie/postrzeganie ciała,
– redefinicje dualizmu ciała i duszy,
– artykulacje doświadczenia cielesnego,
– ciało jako powłoka duszy, ciało jako świątynia,
– ciało grzeszne – ciało święte,
– ciało w stanie kryzysu (ciało dysfunkcyjne, zdeformowane, chore, cierpiące),
– ciało pamiętające przeszłość, znaki na ciele, ucieleśnienie pamięci,
– metamorfozy ciała,
– przemijalny wymiar ciała, ciało martwe,
– cudze ciało, ciało Innego/Obcego,
– sposoby obrazowania ciała kobiecego i ciała męskiego,
– ciało z perspektywy męskiej – ciało z perspektywy kobiecej,
– queer – cielesne sposoby wyrażania „inności”,
– ciało maskowane, ciało dekorowane,
– uroda i moda romantyczna, sposoby dbania o ciało,
– przejawy cielesności – zmysły, seksualność, erotyzm,
– ucieczka od ciała, wyzbywanie się własnego ciała, przekraczanie ciała i jego granice
– ciało eteryczne, „niedocielesność”,
– ciało jako zwierciadło prawdy, prawda na powierzchni ciała, (naruszenie) kalos kagathos
– ciało jako mechanizm, maszyna,
– ciało a problemy ekonomiczne i społeczne,
– cielesność a romantyczna fantastyka, powieść gotycka, (body) horror, 
– mediacyjność ciała, ciało jako medium,
– wiedza o ciele – rewizja z perspektywy medycznej.

Konferencja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie tematycznym odpowiadającym planowanej sesji. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Sesję otworzy wykład dr hab. Pauliny Abriszewskiej, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

W zależności od sytuacji epidemicznej obrady odbędą się w formie hybrydowej – stacjonarnie w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales” (Warszawa, ul. Dobra 72, poziom -1) oraz zdalnie – lub w pełni online.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2022 roku.

(Informacja Organizatorów)

Komitet organizacyjny: mgr Katarzyna Czech, mgr Kamila Supeł, mgr Olga Wiktoria Wybodowska (doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Opieka naukowa: prof. dr hab. Maria Kalinowska (WAL UW)

Information

Application deadline for speakers:
31.08.2022
Fee:
bez opłat
Added on:
30 May 2022; 18:40 (Mariola Wilczak)
Edited on:
30 May 2022; 18:40 (Mariola Wilczak)

See also

24.05.2022

XIII Humanistyczny Wiatr od Morza. Cielesność i duchowość. Opozycja czy dopełnienie?

Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową, pt. „XIII Humanistyczny Wiatr od Morza. Cielesność i duchowość. Opozycja czy dopełnienie?”. Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2022 roku w Ustce.

13.04.2016

Kategoria ciała w kulturze

Szanowni Państwo, 

13.04.2016

Kategorie kultury II - Ciało jako paradygmat kultury i natury / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Informacje organizacyjne dla uczestników 1. Konferencja odbędzie się 18.10.2016 r. w budynku Instytutu Filologii Polskiej w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 G. 2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 30.06.2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: cialoujk@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego ul. Świętokrzyska 15 (Sekretariat: B 208, budynek G) 25-406 Kielce z dopiskiem: Konferencja o ciele. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na podstawie otrzymanych abstraktów. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2016 r. 4. Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych. Opłata obejmuje: recenzje, koszt publikacji tekstu, poczęstunki podczas przerw w obradach, obiad, materiały konferencyjne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. 5. Płatności należy dokonać przelewem do 10.09.2016 roku na konto: Raiffeisen Bank Polska S.A 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 z tytułem przelewu: w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „ciało” 6. Uczestnicy otrzymają e-mail zawierający program konferencji oraz mapę z wyznaczonymi najważniejszymi punktami: miejscem konferencji i posiłków. 7. Po zakwalifikowaniu referatów roześlemy Państwu informację o bazie noclegowej. 8. Kontakt: cialoujk@gmail.com dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK tel. kom. 660 204 532

11.11.2017

Ciało, media, medycyna / seminarium otwarte

Zakład Teorii Literatury Akademii im. Jana Długosza zaprasza na seminarium otwarte dla członków zespołu badawczego „Audiowizualne i widowiskowe aspekty ponowoczesności", którego przedmiotem jest analiza i dyskusja nad zgromadzonym materiałem na temat relacji nowych mediów, medycyny i ciała. Ciało - siedziba ducha i intelektu - oplecione jest licznymi dyskursami pochodzącymi z obszaru literatury, sztuki, filozofii, religii, medycyny, techniki... - związane z nim refleksje mają charakter interdyscyplinarny. Zastosowanie takiego oglądu umożliwia rozpoznanie złożonej natury ludzkiego istnienia, czego dowodzą m.in. podjęte przez Zakład Teorii Literatury i Pracownię Komparatystyki Kulturowej poszukiwania badawcze, których owocem stały się następujące publikacje: Odgłosy jedzenia - pozycja prezentująca wystąpienia konferencyjne - oraz książka Mikołaj Rej i futuryści. Kulturowa historia odgłosów. Obie publikacje skupiają uwagę na ciele manifestującym swe istnienie poprzez dźwięk.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.