Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 11.06.2015 - 11.06.2015
Дата размещения: 09.06.2015

Doktorat honoris causa UJK dla prof. Andrzeja Markowskiego

Начало событияВид события:
Присуждение премии
Местность:
Kielce
Организаторы:

W ubiegłym roku z inicjatywy IFP podjęte zostały działania mające na celu uhonorowanie wybitnego językoznawcy prof. Andrzeja Markowskiego. Ich uwieńczeniem będzie uroczystość nadania Mu godności doctora honoris causa podczas obchodów Dnia Patrona UJK. Recenzentami dorobku w przewodzie byli prof. Renata Przybylska, dziekan Wydziału Polonistyki UJ, oraz prof. Jan Miodek, dyrektor IFP UWr.

Prof. Andrzej Markowski otrzyma najwyższą godność uniwersytecką 11 czerwca 2015 r. o godz. 12 w budynku Rektoratu UJK przy ul. Żeromskiego 5.

Poniżej informacja o prof. A. Markowskim z zaproszenia na uroczystość:

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Andrzej Markowski, językoznawca, humanista, zasłużony dla polskiej kultury narodowej, należący do najbardziej znanych polskich lingwistów.

Absolwent i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego; w roku 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1996 – tytuł profesora zwyczajnego.

Pełnił On bądź pełni nadal wiele znaczących funkcji dla polskiego językoznawstwa i kultury polskiej. Od 2000 roku przewodniczy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (w latach 1996-2000 był jej wiceprzewodniczącym), od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem wielu gremiów: Prezydium Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2011 r.), Komisji Języków Literackich Międzynarodowego Komitetu Slawistów, kolegium redakcyjnego „Przeglądu Humanistycznego”, rady redakcyjnej „Poradnika Językowego”, rady programowej Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (w latach 2007-2010 zastępca sekretarza generalnego tego towarzystwa). Był także wieloletnim dyrektorem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego – funkcję tę sprawował przez 15 lat (1991-1999 i 2005-2012)

Profesor Andrzej Markowski popularyzuje piękną i poprawną polszczyznę. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół semantyki  leksykalnej, leksykologii, leksykografii i kultury języka.

Opublikował 41 książek oraz ponad 180 artykułów naukowych i kilkaset felietonów popularnonaukowych. Wiele z Jego prac na trwałe weszło do dorobku polskiego językoznawstwa, Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie na tyle innych typów przeciwstawień leksykalnych (1986), Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny (1992), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne (2006).

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах