Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 22.11.2017 - 24.11.2017
Дата размещения: 02.06.2017

Hrabia Zygmunt i okolice

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Toruń
Организаторы:

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK
zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej


Hrabia Zygmunt i okolice

połączonej z promocją nowej edycji "Dzieł zebranych" poety,
która odbędzie się 22–24 listopada 2017 roku w Toruniu.

Konferencja zamyka cykl spotkań poświęconych twórczości Zygmunta Krasińskiego, związanych z pracami nad nowym wydaniem pism i utworów romantyka.
Proponujemy szeroki zakres tematyczny spotkania, planując poruszenie następujących tematów:
• problematyka utworów Krasińskiego
• literackie dialogi i polemiki
• związek twórczości poety z filozoficznymi i estetycznymi ideami epoki
• w kręgu biografii i psychologii twórczości
• epistolografia jako projekt egzystencji spełnionej
• wątki autotematyczne i krytycznoliterackie w twórczości poety
• dramaty Krasińskiego w perspektywie współczesnej teorii odbioru
• recepcja twórczości poety od XIX do XXI wieku
• problematyka tekstologiczno-edytorska

Koszt uczestnictwa – 350 zł (w ramach opłaty konferencyjnej gwarantujemy jeden nocleg, wyżywienie oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych).
Zgłoszenia referatów wraz z krótkim abstraktem (maksymalnie 1000 znaków) prosimy kierować na adres e-mailowy kierownika konferencji lub pocztą tradycyjną: Instytut Literatury Polskiej UMK, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 215, 87-100 Toruń, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku.
O włączeniu referatu do programu konferencji poinformujemy do 1 października 2017 roku.

Podczas konferencji będzie można zakupić nową edycję Dzieł zebranych Krasińskiego w promocyjnej cenie. Planujemy publikację kolejnej monografii zbiorowej w znanej serii Wydawnictwa Naukowego UMK „ZYGMUNT KRASIŃSKI” 
(http://wydawnictwo.umk.pl/pl/series/3170/zygmunt-krasinski-w-swietle-i-cieniu-mysli-romantycznej)

Kierownik konferencji:
dr Agnieszka Markuszewska, e-mail: amarkusz@umk.pl

Kierownik Zakładu Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK:
prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski, e-mail: mistrzy@umk.pl
 

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.09.2017 21:30
Дата размещения:
2 июня 2017; 16:58 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
2 июня 2017; 16:58 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

30.03.2017

Światy poza światem - narracje fantastyczne w literaturze i mediach / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza "Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy" (Białystok 2016), w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej poświęconej poetyce fantastycznej. Zwrot postmodernistyczny, choć zazwyczaj kojarzony z przewartościowywaniem prozy wysokiego realizmu, objął w niej także rozległe spectrum gatunków i konwencji fantastycznych – dzięki czemu możliwe staje się myślenie o postmodernie sensu largo, obejmującej swym zakresem nie tylko "Podwójną wygraną jak nic" Raymonda Federmana, ale także "Troikę" Stepana Chapmana czy też awangardowe powieści z Magowskiej serii “Uczta wyobraźni”.

18.08.2017

Kulturowa historia podróżowania

„Słownik języka polskiego PWN” definiuje podróż jako „przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca”. To zaskakująco krótka definicja, jeśli weźmiemy pod uwagę, że podróżowanie towarzyszy nam właściwie od zarania ludzkości, a do tej kategorii zaliczyć możemy szereg bardzo różnych i odmiennych praktyk kulturowych – są to m.in. dobrowolne i wymuszone migracje, pielgrzymki, handel, poselstwa polityczne, a także te związane z chęcią i potrzebą poznawania świata – czy to turystycznie, czy to naukowo. Kulturowa historia podróżowania prowokuje zatem wiele pytań badawczych: począwszy od zagadnień ogólnych (forma i funkcja podróży w kulturze), skończywszy na szczegółowych analizach konkretnych praktyk podróżniczych, które z kolei odsyłają nas do problematyki trwałości i zmiany w kulturze. Chcemy zaproponować szeroką, kulturoznawczą refleksję na temat podróżowania; interesują nas zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ). PROPONOWANE WĄTKI I OBSZARY BADAWCZE: • historia podróżowania, • podróżowanie w różnych kulturach, • cele, role i funkcje podróżowania, • kulturowe wyobrażenia na temat podróży, • podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi, • podróżowanie w tekstach kultury, • figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne, • środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika, • historie podróży i sylwetki podróżników; • przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada. Wskazane wątki są tylko przykładowe, zachęcamy także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków).

05.07.2016

Nabór artykułów do ,,Acta Humana”

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do VII numeru, którego temat przewodni brzmi:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах