Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 25.09.2017 - 26.09.2017
Дата размещения: 14.03.2017

Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds of Imagination

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Педагоги, Доктора

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki UJ

oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ

serdecznie zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową „Słowiańskie światy wyobraźni”

W dotychczasowej refleksji naukowej dotyczącej literatury dla dzieci, młodzieży i fantastycznej, kultury popularnej czy szerzej – zagadnienia wyobraźni, skupiano się przeważnie na tekstach powstałych w kręgach anglojęzycznych lub na gruncie rodzimym. Tymczasem rzadko analizowane dzieła pochodzące z kultur słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej przedstawiają nie tylko specyficzne wartości wraz z ich lokalnym uwarunkowaniem. Stają się również pretekstem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o charakter wyobraźni w słowiańskim uniwersum kulturowym, tym bardziej istotne, że we wspomnianym regionie sam fenomen wyobraźni bywał poddawany represjom i cenzurze. Niniejsza konferencja stanie się próbą przyjrzenia się następującym problemom:

 • przemiany literatur dla dzieci i młodzieży w kulturach słowiańskich
 • recepcja słowiańskich literatur dla dzieci i młodzieży w poszczególnych regionach
 • baśń i baśniowość w literaturach słowiańskich
 • folklor w słowiańskich literaturach dla dzieci
 • wyobraźnia jako narzędzie buntu i oporu w literaturze
 • słowiańskie powieści fantasy
 • utopie i antyutopie w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
 • krainy zmyślone i światy alternatywne w literaturach słowiańskich
 • „ciemna strona wyobraźni” - zło w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży, powieści grozy,  światy chorych psychicznie i uzależnionych w tekstach kultury
 • wyobraźnia ocenzurowana – literatura dla dzieci, młodzieży i fantastyczna jako przedmiot cenzury, polityczne uwarunkowania słowiańskiej twórczości dla najmłodszych
 • wyobraźnia futurologiczna w literaturach słowiańskich, proza fantastyczno-naukowa
 • postmodernistyczne gry z wyobraźnią w słowiańskich tekstach kultury (literatura, sztuki audiowizualne...)

Języki: polski, angielski, inne słowiańskie.

Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: slavic.worlds.imagination@gmail.com.

Ilustracja: http://www.switez.com/gallery.html

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
01.05.2017 21:30
Подача заявок для участников до:
01.05.2017 21:30

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах