Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.09.2017 - 26.09.2017
Added on: 14.03.2017

Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds of Imagination

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki UJ

oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ

serdecznie zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową „Słowiańskie światy wyobraźni”

W dotychczasowej refleksji naukowej dotyczącej literatury dla dzieci, młodzieży i fantastycznej, kultury popularnej czy szerzej – zagadnienia wyobraźni, skupiano się przeważnie na tekstach powstałych w kręgach anglojęzycznych lub na gruncie rodzimym. Tymczasem rzadko analizowane dzieła pochodzące z kultur słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej przedstawiają nie tylko specyficzne wartości wraz z ich lokalnym uwarunkowaniem. Stają się również pretekstem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o charakter wyobraźni w słowiańskim uniwersum kulturowym, tym bardziej istotne, że we wspomnianym regionie sam fenomen wyobraźni bywał poddawany represjom i cenzurze. Niniejsza konferencja stanie się próbą przyjrzenia się następującym problemom:

 • przemiany literatur dla dzieci i młodzieży w kulturach słowiańskich
 • recepcja słowiańskich literatur dla dzieci i młodzieży w poszczególnych regionach
 • baśń i baśniowość w literaturach słowiańskich
 • folklor w słowiańskich literaturach dla dzieci
 • wyobraźnia jako narzędzie buntu i oporu w literaturze
 • słowiańskie powieści fantasy
 • utopie i antyutopie w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
 • krainy zmyślone i światy alternatywne w literaturach słowiańskich
 • „ciemna strona wyobraźni” - zło w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży, powieści grozy,  światy chorych psychicznie i uzależnionych w tekstach kultury
 • wyobraźnia ocenzurowana – literatura dla dzieci, młodzieży i fantastyczna jako przedmiot cenzury, polityczne uwarunkowania słowiańskiej twórczości dla najmłodszych
 • wyobraźnia futurologiczna w literaturach słowiańskich, proza fantastyczno-naukowa
 • postmodernistyczne gry z wyobraźnią w słowiańskich tekstach kultury (literatura, sztuki audiowizualne...)

Języki: polski, angielski, inne słowiańskie.

Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: slavic.worlds.imagination@gmail.com.

Ilustracja: http://www.switez.com/gallery.html

Information

Application deadline for speakers:
01.05.2017 21:30
Application deadline for participants:
01.05.2017 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.