Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 22.04.2017
Заявки принимаются до: 11.05.2017

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Местность:
Warszawa
Области:
literaturoznawstwo
Дата размещения:
22.04.2017

Dziekan Wydziału Polonistyki Unwiersytetu Warszawskiego ogłsza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej.

 

WARUNKI KONKURSU:

- Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

- Rozprawa doktorska wyróżniona i opublikowana w postaci książki

- Udokumentowana publikacjami specjalizacja w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży i jej pokrewieństwa z literaturą i kulturą popularną od XVIII w. do współczesności.

- Poświadczona certyfikatami znajomość języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

- Doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej na wyższej uczelni, w tym prowadzenie zajęć z literatury popularnej.

- Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w zagranicznych ośrodkach naukowych.

- Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora

4. certyfikaty znajomości języka angielskiego i niemieckiego,

5. kwestionariusz osobowy,

6. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

7. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 11 MAJA 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 czerwca 2017 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy z zastrzeżeniem, że Uniwersytet Warszawski stanowił będzie podstawowe miejsce pracy kandydata.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA 

 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/ea7fa4ffc2929e6bc5ac616cb7f77764.pdf

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах