Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.04.2017
Deadline for submitting applications: 11.05.2017

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
22.04.2017

Dziekan Wydziału Polonistyki Unwiersytetu Warszawskiego ogłsza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej.

 

WARUNKI KONKURSU:

- Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

- Rozprawa doktorska wyróżniona i opublikowana w postaci książki

- Udokumentowana publikacjami specjalizacja w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży i jej pokrewieństwa z literaturą i kulturą popularną od XVIII w. do współczesności.

- Poświadczona certyfikatami znajomość języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

- Doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej na wyższej uczelni, w tym prowadzenie zajęć z literatury popularnej.

- Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w zagranicznych ośrodkach naukowych.

- Członkostwo w międzynarodowych organizacjach naukowych.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora

4. certyfikaty znajomości języka angielskiego i niemieckiego,

5. kwestionariusz osobowy,

6. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

7. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 11 MAJA 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 czerwca 2017 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy z zastrzeżeniem, że Uniwersytet Warszawski stanowił będzie podstawowe miejsce pracy kandydata.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA 

 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/ea7fa4ffc2929e6bc5ac616cb7f77764.pdf

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.