Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.03.2018
Deadline for submitting applications: 19.04.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta w

INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

 

WARUNKI KONKURSU:

– stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;

– specjalizacja w dziedzinie literatury XX wieku i literatury najnowszej;

– znaczący, wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie antropologii literatury i kulturowej historii literatury, łączący perspektywę historycznoliteracką z teoretycznoliteracką (udokumentowany wydanymi książkami oraz artykułami opublikowanymi w tomach zbiorowych i czasopismach punktowanych);

– aktywny udział w życiu naukowym, potwierdzony zwłaszcza udziałem w konferencjach;

– doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w zakresie zajęć na temat literatury polskiej od roku 1918 do dziś (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria dyplomowe);

– Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego.

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora habilitowanego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy,

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 19 kwietnia 2018 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 15 maja 2018 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.