Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 08.01.2018
Deadline for submitting applications: 31.01.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

WARUNKI KONKURSU:

- Stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa i kultury polsko-żydowskiej.

- Znaczący dorobek naukowy, publikacja artykułów w książkach oraz punktowanych czasopismach naukowych polskich i międzynarodowych.

- Doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej (wykłady i zajęcia na zagranicznych uniwersytetach, stypendia, pobyty zagraniczne w ramach programu Erasmus).

- Udział w interdyscyplinarnych projektach grantowych.

- Doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.

- Znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym publikowanie, wygłaszanie referatów na konferencjach i prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

- Doświadczenie organizacyjne w pracach na rzecz uczelni.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora habilitowanego,

4. kwestionariusz osobowy,

6. opinię z poprzedniego miejsca pracy,

7. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 31 stycznia 2018 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 20 lutego 2018 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, 3 stycznia 2018

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.