Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 08.01.2018
Заявки принимаются до: 31.01.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

Местность:
Warszawa
Области:
literaturoznawstwo

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w INSTYTUCIE LITERATURY POLSKIEJ w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku

WARUNKI KONKURSU:

- Stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa i kultury polsko-żydowskiej.

- Znaczący dorobek naukowy, publikacja artykułów w książkach oraz punktowanych czasopismach naukowych polskich i międzynarodowych.

- Doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej (wykłady i zajęcia na zagranicznych uniwersytetach, stypendia, pobyty zagraniczne w ramach programu Erasmus).

- Udział w interdyscyplinarnych projektach grantowych.

- Doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.

- Znajomość co najmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym publikowanie, wygłaszanie referatów na konferencjach i prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

- Doświadczenie organizacyjne w pracach na rzecz uczelni.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora habilitowanego,

4. kwestionariusz osobowy,

6. opinię z poprzedniego miejsca pracy,

7. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 31 stycznia 2018 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 20 lutego 2018 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wyniku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, 3 stycznia 2018

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах