Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 06.02.2018
Deadline for submitting applications: 05.02.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
literaturoznawstwo

WARUNKI KONKURSU:

Stopień doktora habilitowanego.

Dorobek komparatystyczny potwierdzający kompetencje w zakresie polskiej i włoskiej literatury renesansu i baroku, publikacje w języku włoskim i angielskim.

Kierowanie grantem i udział w zespołowych projektach badawczych.

Co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu historii literatury polskiej od średniowiecza do oświecenia, a także z obszaru tradycji antycznej i biblijnej.

Współpraca z włoskimi ośrodkami badawczymi. Uniwersytet Warszawski ma być podstawowym miejscem pracy.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. dyplom doktora habilitowanego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 2 MARCA 2018 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 marca 2018 r. Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w pełnym wymiarze czasu pracy z zastrzeżeniem, że Uniwersytet Warszawski stanowił będzie podstawowe miejsce pracy kandydata.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 5 lutego 2018 r.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.