Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 13.12.2017
Заявки принимаются до: 04.01.2018

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich

Области:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne. Wymagania kwalifikacyjne:

1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie: literaturoznawstwo,

2. posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego, zwłaszcza z zakresu genologii dziennikarskiej i literackiej w komunikacji drukowanej i internetowej ze szczególnym uwzględnieniem publicystyki kulturowej,

3. wiedza z zakresu literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury najnowszej,

4. wiedza z zakresu komunikacji kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury zachowań,

5. wiedza z zakresu glottodydaktyki polonistycznej poświadczona praktyką nauczania cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania i w zakresie różnych sprawności,

6. znajomość zasad poetyki wypowiedzi krytycznoliterackiej i recenzji w zakresie publikacji prasowej i internetowej; podstawowe doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie,

7. czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, także zagranicznych; przedstawienie planu działań naukowych,

8. bardzo dobra znajomość języka obcego,

9. pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów mgr, dr. (wymagany będzie oryginał dyplomu celem potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem),

5. Spis publikacji,

6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej, informacje o działalności dydaktycznej,

7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,

9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

10. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Dziekana (nr pok. 113),

Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice – do dnia 4 stycznia 2018 r. Uwaga! W dniach 27 grudnia 2017r. – 2 stycznia 2018r. z uwagi na przerwę świąteczną będzie nieczynne.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах