Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 13.12.2017
Deadline for submitting applications: 04.01.2018

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich

Fields:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne. Wymagania kwalifikacyjne:

1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie: literaturoznawstwo,

2. posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego, zwłaszcza z zakresu genologii dziennikarskiej i literackiej w komunikacji drukowanej i internetowej ze szczególnym uwzględnieniem publicystyki kulturowej,

3. wiedza z zakresu literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem literatury najnowszej,

4. wiedza z zakresu komunikacji kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury zachowań,

5. wiedza z zakresu glottodydaktyki polonistycznej poświadczona praktyką nauczania cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania i w zakresie różnych sprawności,

6. znajomość zasad poetyki wypowiedzi krytycznoliterackiej i recenzji w zakresie publikacji prasowej i internetowej; podstawowe doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie,

7. czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, także zagranicznych; przedstawienie planu działań naukowych,

8. bardzo dobra znajomość języka obcego,

9. pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów mgr, dr. (wymagany będzie oryginał dyplomu celem potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem),

5. Spis publikacji,

6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej, informacje o działalności dydaktycznej,

7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,

9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

10. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

Informacja: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Dziekana (nr pok. 113),

Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice – do dnia 4 stycznia 2018 r. Uwaga! W dniach 27 grudnia 2017r. – 2 stycznia 2018r. z uwagi na przerwę świąteczną będzie nieczynne.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.