Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 13.12.2017
Deadline for submitting applications: 04.01.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej

Cities/towns:
Katowice
Fields:
literaturoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta z zatrudnieniem od 19 lutego 2018 r. w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne. Wymagania kwalifikacyjne:

1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,

2. doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej i/lub współpracy ze środowiskiem szkolnym,

3. posiadanie dorobku naukowego z zakresu literatury polskiej XX wieku, w tym literatury na Górnym Śląsku po roku 1922, a także publikacji krytycznoliterackich,

4. doświadczenie w redakcji naukowej publikacji literaturoznawczych i/lub krytycznoliterackich,

5. doświadczenie związane z kierowaniem lub udziałem w projektach badawczych realizowanych w ramach grantu,

6. czynny udział w ogólnopolskim życiu naukowym (wystąpienia na konferencjach), organizowanie konferencji,

7. przedstawienie planu działań naukowych po ewentualnym zatrudnieniu na stanowisku adiunkta,

8. znajomość co najmniej jednego języka obcego,

9. pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów mgr, dr. (wymagany będzie oryginał dyplomu celem potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem),

5. Spis publikacji,

6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej, informacje o działalności dydaktycznej,

7. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,

9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),

10. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.

 

Informacja: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Dziekana (nr pok. 113), Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice – do dnia 4 stycznia 2018 r. Uwaga! W dniach 27 grudnia 2017r. – 2 stycznia 2018r. z uwagi na przerwę świąteczną będzie nieczynne.

Information

Added on:
13 December 2017; 23:27 (Sylwia Pikula)
Edited on:
13 December 2017; 23:27 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.