Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 22.06.2017
Deadline for submitting applications: 06.07.2017

Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych w Zakładzie Teatru i Dramatu na Wydziale Filologicznym

Cities/towns:
Katowice
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
22.06.2017

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne. Wymagania kwalifikacyjne:

1. Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: kulturoznawstwo.

2. Dorobek naukowy w zakresie: - historia i teoria teatru, zwłaszcza polski teatr współczesny, - społeczne i artystyczne praktyki performatywne, - związki teatru i muzyki.

3. Praktyczna znajomość zasad funkcjonowania teatru jako instytucji kultury.

4. Doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.

5. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kopie dyplomów: mgr, dr. (wymagany będzie oryginał dyplomu celem potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem),

5. Spis publikacji,

6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej, informacje o działalności dydaktycznej,

7. Oświadczenie, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji

9. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Informacja: Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Sekretariacie Dziekana (nr pok. 113), Wydział Filologiczny, plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, do dnia 6 lipca 2017 r.

Katowice, 21 czerwca 2017 r. 

Information

Added on:
22 June 2017; 06:44 (Sylwia Pikula)
Edited on:
22 June 2017; 06:44 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.