Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 23.08.2018
Deadline for submitting applications: 03.09.2018

Starszy wykładowca w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym

Cities/towns:
Katowice
Fields:
bibliotekoznawstwo

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym

Kod konkursu: starszy_wykładowcaIBiIN

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 t.j. z późn. zm.) i niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne:


Wymagania kwalifikacyjne:
1. Stopnień doktora w dyscyplinie bibliologia lub bibliologia i informatologia; w przypadku obcokrajowców – dyplom uzyskania doktoratu za granicą, poddany nostryfikacji w Polsce.
2. Doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu na poziomie akademickim w zakresie systemów informacyjnych, baz danych, działalności informacyjnej, ośrodków informacji.
3. Udokumentowany publikacjami (artykuły w czasopismach naukowych, monografie) dorobek naukowy z zakresu różnych aspektów funkcjonowania systemów informacyjnych, organizacji informacji naukowej, działalności informacyjnej (gromadzenia, organizowania, przetwarzania, udostępniania informacji).
4. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy dydaktycznej i naukowej.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie, zgłoszenie do konkursu (oznaczone kodem konkursu).
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kopie posiadanych dyplomów: mgr, dr. (dla uwierzytelnienia prosimy przy składaniu dokumentów przedłożyć do wglądu oryginały).
5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych.
7. Informacja o działalności dydaktycznej.
8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.
9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust.1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
10. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym.
11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczenia go do minimum kadrowego na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.
12. Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy (do ściągnięcia ze strony:
http://www.pracownik.us.edu.pl/sites/pracownik.us.edu.pl/files/imce/druki_sprawykadrowe/klauzula_informacyjnakandydat_do_pracy.pdf) jeśli kandydat nie jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego.


Informacja:
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.
Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.


Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie wyżej wymienionych dokumentów
w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 113, nr faksu: 32
2009 233 do dnia 3 września 2018 r.

Information

Added on:
23 August 2018; 23:04 (Sylwia Pikula)
Edited on:
23 August 2018; 23:04 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.