Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 22.06.2020
Заявки принимаются до: 17.07.2020

Asystent (językoznawstwo)

Местность:
Kraków
Области:
językoznawstwo

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie językoznawstwa) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki.

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki
w zakresie językoznawstwa

 

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:


1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

 


Dodatkowe wymagania:
4. wysoko oceniona praca magisterska lub doktorska,
5. aktywny udział w życiu naukowym,
6. dorobek publikacyjny w zakresie zgodnym z profilem badań katedry ze szczególnym uwzględnieniem badań nad folklorem dziecięcym,
7. konspekt rozprawy habilitacyjnej,
8. doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć ze studentami, m.in. z historii języka, dialektologii, kultury języka, leksykologii i leksykografii, scsu,
9. pozytywna opinia opiekuna naukowego.


Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty:


1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
6. ewentualny wykaz publikacji,
7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz działalności naukowej kandydata,
10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 17 czerwca 2020 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 17 lipca 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r.


Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dlakandydatow-pracownikow 

Информация

Дата размещения:
22 июня 2020; 12:14 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
22 июня 2020; 12:14 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах