Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 05.07.2017
Заявки принимаются до: 24.07.2017

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych

Местность:
Kraków
Области:
literaturoznawstwo
Дата размещения:
05.07.2017

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

O G Ł A S Z A  K O N K U R S

na stanowisko asystenta w Instytucie Filologii Polskiej w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz poniższe kryteria kwalifikacyjne:

WYMAGANIA:

 stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

 zainteresowania badawcze udokumentowane dorobkiem naukowym z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mediów i kultury popularnej

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu kulturoznawstwa

 dobra znajomość przynajmniej jednego zachodniego języka obcego i gotowość poprowadzenia zajęć w tym języku

WYMAGANE DOKUMENTY:

• podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

• kwestionariusz osobowy

• życiorys

• autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

• wykaz publikacji dokumentujący dorobek naukowy

• odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów zagranicznych – tłumaczenia wraz z zaświadczeniem MNiSW potwierdzającym równoważność)

• inne dokumenty niezbędne do oceny kandydata: opinie przełożonych, opinie recenzentów o rozprawie doktorskiej, rekomendacja samodzielnego pracownika nauki, dokumenty poświadczające znajomość zachodniego języka obcego; ankiety ewaluacyjne

• oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny będzie podstawowym miejscem pracy w razie wygrania konkursu •oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego w razie wygrania konkursu

• oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym. Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty należy składać w terminie do 24 lipca 2017 w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, pokój 563.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 21 września 2017 roku.

UWAGA: dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata prosimy złożyć w formie kopii z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie po zapoznaniu się z opinią Rady Wydziału oraz Dziekana Wydziału Filologicznego.

Protokół konkursowy dostępny będzie do wglądu w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.

O wyniku konkursu informowany jest wyłącznie kandydat, który zostanie zatrudniony na stanowisko asystenta.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych – można je odebrać w okresie 4 tygodni po rozstrzygnięciu konkursu, po tym czasie dokumenty są niszczone. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Информация

Дата размещения:
5 июля 2017; 08:49 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
5 июля 2017; 08:49 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах