Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 09.02.2017
Заявки принимаются до: 16.02.2017

Asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej

Местность:
Lublin
Области:
literaturoznawstwo
Дата размещения:
09.02.2017
Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:
- posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie historii literatury polskiej;
- udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą romantyzmu (dobrze widziany jest także dorobek   naukowy z zakresu literatury oświecenia);
- akademickie doświadczenie dydaktyczne w zakresie historii literatury polskiej, szczególnie: literatura oświecenia,
  literatura romantyzmu;
- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;
- biegła znajomość języka polskiego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.
w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
- odpis dyplomu doktora;
- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
- wykaz publikacji naukowych;
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji;
- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;
- oświadczenie o niekaralności, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);
- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
      Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034
      Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 lutego 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23 lutego 2017 r.

Информация

Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах