Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 09.02.2017
Deadline for submitting applications: 16.02.2017

Asystent w Zakładzie Historii Literatury Polskiej w Instytucie Filologii Polskiej

Cities/towns:
Lublin
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
09.02.2017
Opis

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:
- posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie historii literatury polskiej;
- udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą romantyzmu (dobrze widziany jest także dorobek   naukowy z zakresu literatury oświecenia);
- akademickie doświadczenie dydaktyczne w zakresie historii literatury polskiej, szczególnie: literatura oświecenia,
  literatura romantyzmu;
- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;
- biegła znajomość języka polskiego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.
w podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Wymagane dokumenty

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
- odpis dyplomu doktora;
- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
- wykaz publikacji naukowych;
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji;
- opinia kierownika katedry (zakładu) lub osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej oraz dydaktycznej;
- oświadczenie o niekaralności, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.);
- oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 

Miejsce składania ofert

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
      Dziekanat Wydziału Humanistycznego, pok. 034
      Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 lutego 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 23 lutego 2017 r.

Information

Download:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.