Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 04.05.2017
Заявки принимаются до: 15.05.2017

Asystent w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych

Местность:
Wrocław
Области:
literaturoznawstwo
Дата размещения:
04.05.2017

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

Podjęcie pracy w uczelni przewidziane jest od 1 X 2017 r.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii polskiej w zakresie literaturoznawstwa.

2. Poświadczony publikacjami dorobek naukowy w zakresie wiedzy o teatrze, filmie i kulturze.

3. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu na wyższej uczelni o profilu uniwersyteckim zajęć z zakresu filmoznawstwa, teatrologii i wiedzy o kulturze.

4. Potwierdzony udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych.

5. Potwierdzone umiejętności i doświadczenie w zakresie prac edytorsko-wydawniczych.

6. Doświadczenie w opracowywaniu wniosków o finansowanie badań naukowych i w parametryzacji periodyków naukowych.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Życiorys.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.

5. Spis publikacji naukowych.

6. Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez uczonego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej.

7. Projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godz. z zakresu wiedzy o kulturze.

8. Oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

9. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

IV. Termin składania podań: 15.05.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 16.05.2017 r.* V. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/73555b635536a1265436b2674d095cb0.pdf

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах