Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 04.05.2017
Deadline for submitting applications: 15.05.2017

Asystent w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych

Cities/towns:
Wrocław
Fields:
literaturoznawstwo
Announced on:
04.05.2017

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

Podjęcie pracy w uczelni przewidziane jest od 1 X 2017 r.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii polskiej w zakresie literaturoznawstwa.

2. Poświadczony publikacjami dorobek naukowy w zakresie wiedzy o teatrze, filmie i kulturze.

3. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu na wyższej uczelni o profilu uniwersyteckim zajęć z zakresu filmoznawstwa, teatrologii i wiedzy o kulturze.

4. Potwierdzony udział w projektach badawczych i konferencjach naukowych.

5. Potwierdzone umiejętności i doświadczenie w zakresie prac edytorsko-wydawniczych.

6. Doświadczenie w opracowywaniu wniosków o finansowanie badań naukowych i w parametryzacji periodyków naukowych.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Życiorys.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych.

5. Spis publikacji naukowych.

6. Co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez uczonego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej.

7. Projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godz. z zakresu wiedzy o kulturze.

8. Oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

9. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

III. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

IV. Termin składania podań: 15.05.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 16.05.2017 r.* V. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Źródło: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_04/73555b635536a1265436b2674d095cb0.pdf

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.