Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 27.07.2017
Заявки принимаются до: 15.09.2017

Dyrektor Archiwum Nauki PAN-PAU

Области:
literaturoznawstwo, bibliologia
Дата размещения:
27.07.2017

Rada Naukowa Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Pomocniczej Jednostki Naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Na podstawie § 9 ust.2 Statutu Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej Archiwum Nauki PAN i PAU) Rada Naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU powołała Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2018 roku.

Konkurs składa się z trzech etapów obejmujących:

1.    Ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;

2.   Ocenę merytoryczną spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów;

3.   Rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą wiedzę i predyspozycje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU.

I.    Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 4 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej jednostki naukowej  Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej: Regulaminu Konkursu), czyli osoba która posiada:
1)    Wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem magistra z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczaniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
2)    Co najmniej stopień naukowy  doktora;
3)  Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy w polskich instytucjach naukowych lub stopień doktora habilitowanego;
4)    Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w polskiej instytucji naukowej;
5)    Udokumentowaną znajomość języka angielskiego (na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie), znajomość innych języków obcych może być dodatkowym atutem;
6)    Biegłą znajomość języka polskiego;
7)    Pełną dyspozycyjność pracy na cały etat, bez możliwości pozostawania w stosunku pracy w innych placówkach i instytucjach.


II.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    Koncepcję funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU określającą cele i priorytety rozwojowe oraz sposoby ich realizacji, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
2)    Dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe w postaci dyplomu magistra  z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub potwierdzające wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczeniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
3)    Informacje o dotychczasowym przebiegu pracy naukowej i zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym;
4)    Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających stopień naukowy;
5)    Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających znajomość języka angielskiego i innych języków obcych;
6)    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
7)    Zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 14, poz. 114,  z późn. zm.),
10)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu.


III.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 15 września 2017 roku.

IV.    Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w punkcie II niniejszego Ogłoszenia i w § 4 Regulaminu Konkursu  wraz z adresem do doręczeń, należy składać w zaklejonej kopercie drogą pocztową lub w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU” w okresie od 14 sierpnia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku godz.16:00.  

V.    Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

VI.    Oferty konkursowe rejestrowane będą przez zapisanie: daty i godziny złożenia oraz nadanie numeru wynikającego z kolejności jej złożenia. Numer zostaje odnotowany na kopercie. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data stempla pocztowego.

VII.    Kandydat na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego gdy:
1)    Ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
2)    Oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub
3)    Z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu.

VIII.    Komisja Konkursowa po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne i merytoryczne przygotowuje ocenę kandydatur. Kluczowe znaczenie w ocenie kandydata ma przedstawiona koncepcja funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU.

IX.    Komisja dokonuje wyboru kandydata na Dyrektora Archiwum Nauki PAN  i PAU w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego i co najmniej 3 (trzech) członków. Wybór będzie zatwierdzany przez Radę Naukową.

X.    Wyniki Konkursu będą niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Archiwum Nauki PAN i PAU, PAN oraz PAU i w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU.

XI.    O dokonaniu wyboru zatwierdzony Kandydat zostanie zawiadomiony pisemnie na adres do doręczeń wskazany w ofercie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Archiwum Nauki PAN i PAU dostępne są na stronie internetowej www.archiwum-nauki.krakow.pl oraz w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków, ul. Św. Jana 26.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 26 lipca 2017 roku.

Информация

Дата размещения:
27 июля 2017; 22:13 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
28 июля 2017; 16:47 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах