Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 27.07.2017
Deadline for submitting applications: 15.09.2017

Dyrektor Archiwum Nauki PAN-PAU

Fields:
literaturoznawstwo, bibliologia
Announced on:
27.07.2017

Rada Naukowa Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Pomocniczej Jednostki Naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Na podstawie § 9 ust.2 Statutu Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej Archiwum Nauki PAN i PAU) Rada Naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU powołała Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2018 roku.

Konkurs składa się z trzech etapów obejmujących:

1.    Ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym;

2.   Ocenę merytoryczną spełnienia warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów;

3.   Rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą wiedzę i predyspozycje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU.

I.    Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 4 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej jednostki naukowej  Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności (dalej: Regulaminu Konkursu), czyli osoba która posiada:
1)    Wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem magistra z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczaniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
2)    Co najmniej stopień naukowy  doktora;
3)  Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy w polskich instytucjach naukowych lub stopień doktora habilitowanego;
4)    Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w polskiej instytucji naukowej;
5)    Udokumentowaną znajomość języka angielskiego (na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie), znajomość innych języków obcych może być dodatkowym atutem;
6)    Biegłą znajomość języka polskiego;
7)    Pełną dyspozycyjność pracy na cały etat, bez możliwości pozostawania w stosunku pracy w innych placówkach i instytucjach.


II.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    Koncepcję funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU określającą cele i priorytety rozwojowe oraz sposoby ich realizacji, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
2)    Dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe w postaci dyplomu magistra  z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub potwierdzające wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczeniem z dziedziny historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją bądź informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
3)    Informacje o dotychczasowym przebiegu pracy naukowej i zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych w 2 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym;
4)    Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających stopień naukowy;
5)    Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających znajomość języka angielskiego i innych języków obcych;
6)    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
7)    Zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 14, poz. 114,  z późn. zm.),
10)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu.


III.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 15 września 2017 roku.

IV.    Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w punkcie II niniejszego Ogłoszenia i w § 4 Regulaminu Konkursu  wraz z adresem do doręczeń, należy składać w zaklejonej kopercie drogą pocztową lub w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU” w okresie od 14 sierpnia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku godz.16:00.  

V.    Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

VI.    Oferty konkursowe rejestrowane będą przez zapisanie: daty i godziny złożenia oraz nadanie numeru wynikającego z kolejności jej złożenia. Numer zostaje odnotowany na kopercie. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data stempla pocztowego.

VII.    Kandydat na stanowisko Dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU nie zostanie dopuszczony do postępowania konkursowego gdy:
1)    Ofertę złożył po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
2)    Oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu lub
3)    Z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu.

VIII.    Komisja Konkursowa po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne i merytoryczne przygotowuje ocenę kandydatur. Kluczowe znaczenie w ocenie kandydata ma przedstawiona koncepcja funkcjonowania Archiwum Nauki PAN i PAU.

IX.    Komisja dokonuje wyboru kandydata na Dyrektora Archiwum Nauki PAN  i PAU w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego i co najmniej 3 (trzech) członków. Wybór będzie zatwierdzany przez Radę Naukową.

X.    Wyniki Konkursu będą niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej Archiwum Nauki PAN i PAU, PAN oraz PAU i w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Archiwum Nauki PAN i PAU.

XI.    O dokonaniu wyboru zatwierdzony Kandydat zostanie zawiadomiony pisemnie na adres do doręczeń wskazany w ofercie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Archiwum Nauki PAN i PAU dostępne są na stronie internetowej www.archiwum-nauki.krakow.pl oraz w sekretariacie Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków, ul. Św. Jana 26.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 26 lipca 2017 roku.

Information

Added on:
27 July 2017; 22:13 (Sylwia Pikula)
Edited on:
28 July 2017; 16:47 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.