Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 22.06.2017
Deadline for submitting applications: 26.06.2017

Starszy wykładowca w Instytucie Humanistycznym

Cities/towns:
Przemyśl
Fields:
językoznawstwo
Announced on:
22.06.2017
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Humanistycznym

 

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Instytucie Humanistycznym

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 
z późn. zm.) odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

a) posiadają  stopień naukowy doktora  nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,

b) posiadają doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim z zakresu nauki języka polskiego dla obcokrajowców,

c) posiadają dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa i  nauki języka polskiego dla obcokrajowców.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o pracę,

Na podaniu należy dopisać:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)" .

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra,

c) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

d) CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),

e) wykaz publikacji naukowych,

f) oświadczenie, że PWSW w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowić ich pierwsze miejsce pracy,

g) oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 109 ust.1 ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym"

3. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, Rektorat pokój nr 25.

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Konkurs na stanowisko  starszego wykładowcy" - Instytut Humanistyczny.

 

4. Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 czerwca 2017 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 czerwca 2017 r.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Przemyśl, 09 czerwca 2017 r.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.