Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 01.10.2019
Заявки принимаются до: 03.10.2019

Ekspert merytoryczny ds. języka polskiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”

Местность:
Warszawa
Области:
dydaktyka

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. języka polskiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE

Wymiar etatu: 1/2 etatu, na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy: poza siedzibą ORE.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

 • weryfikacja scenariuszy min. 450 e-materiałów do języka polskiego;
 • bieżąca analiza merytoryczna w trakcie tworzenia przez beneficjentów konkursowych min. 450
  e-materiałów dydaktycznych do języka polskiego (weryfikacja zgodności z przyjętym standardem merytoryczno-dydaktycznym);
 • ciągłe zgłaszanie uwag do poszczególnych partii e-materiałów z języka polskiego;
 • weryfikacja uwzględniania przez beneficjentów konkursowych uwag;
 • odbiór partii e-materiałów do języka polskiego;
 • odbiór ostatecznych wersji min. 450 e-materiałów dydaktycznych do języka polskiego (weryfikacja zgodności z przyjętym standardem merytoryczno-dydaktycznym) w celu ich publikacji na platformie ORE;
 • ciągła współpraca z beneficjentami konkursowymi opracowującymi e-materiały do języka polskiego (wsparcie w wykonywaniu zadań i wspólne rozwiązywanie problemów, bieżący kontakt mailowy i telefoniczny, przekazywanie wskazówek w zakresie zgodności treści
  z podstawą programową, przekazywanie wytycznych w zakresie metodyki nauczania danego przedmiotu);
 • bieżąca współpraca z głównym ekspertem ds. interwencji publicznej i głównym ekspertem merytorycznym (wspólne rozwiązywanie problemów);
 • udział w spotkaniach ekspertów i z beneficjentami konkursowymi (omawianie uwag, wyjaśnianie kwestii problematycznych dotyczących e-materiałów do języka polskiego).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • doświadczenie w opracowaniu merytorycznych i dydaktycznych materiałów publikowanych na edukacyjnych platformach e-learningowych lub podręczników z zakresu przedmiotów humanistycznych- języka polskiego;
 • znajomość nowoczesnych technik stosowanych w e-podręcznikach oraz metodyki e-learningu;
 • znajomość treści merytorycznych dotyczących poruszanych zagadnień w podstawie programowej z języka polskiego;
 • znajomość podstaw dydaktyki i metodyki nauczania;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu języka polskiego (minimum 2 lata) w szkole lub placówce oświatowej lub na uczelni;

 Pożądane:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu języka polskiego (minimum 2 lata) na III lub IV etapie edukacyjnym;
 • doświadczenie w pracy zespołowej (np. zespołów przedmiotowych, problemowych);
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie TIK.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV (w tym opis przebiegu pracy zawodowej) oraz list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, referencje i rekomendacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (rekrutacji) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją pracowników

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

  

Klauzula informacyjna w umowach z osobami fizycznymi oraz rekrutacją w ramach POWER.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926).
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Przetwarzanie państwa danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w następujących celach:
 • aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych,
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 1. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 2. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 3. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
  z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania
  lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie złożone dokumenty należy podpisać własnoręcznym podpisem. Dokumenty, które nie zostaną podpisane własnoręcznie przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, uniemożliwią kandydatowi / kandydatce dalszy udział w postępowaniu rekrutacyjnym
z przyczyn formalnoprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu Dyrektora ORE (pok. 201) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko ekspert merytoryczny ds. języka polskiego w projekcie pozakonkursowym pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w terminie do 3 października 2019 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia  3 października 2019 r. do godziny 16.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),

2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo niewyłonienia kandydata, jeżeli środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах