Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 04.12.2017
Заявки принимаются до: 21.12.2017

Profesor nadzwyczajny w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Местность:
Bielsko-Biala
Области:
literaturoznawstwo

Wymagane dokumenty:
 podanie kandydata,
 wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej (druk do pobrania na:. http://www.whs.ath.bielsko.pl/index.php/praca/plikidopobrania.html)
 życiorys,
 odpis nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 wykaz publikacji uwzględniający dorobek naukowy
a) do momentu nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
b) po nadaniu tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych, zwłaszcza w zakresie kształcenia młodej kadry.
 wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat,
 oświadczenie stwierdzające, że ATH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Humanisyczno-Społecznego ATH (ul. Willowa 2, 43- 309 Bielsko-Biała; bud.L , pok. 210-212) w terminie do 21.12. 2017r. E-mail: dwhs@ath.bielsko.pl

 

 

 

                  

 

Информация

Смотреть также

31.03.2016

Profesor nadzwyczajny: literaturoznawstwo

Wymagane dokumenty:   podanie kandydata skierowane do JM Rektora, wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Techniczno-Humanistycznej (druk do pobrania na:  http://www.whs.ath.bielsko.pl/index.php/praca/plikidopobrania.html) życiorys, odpis nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, wykaz publikacji uwzględniający dorobek naukowy a) do momentu nadania tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,

18.04.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakladzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

18.04.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakladzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: •    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa (specjalność: logopedia); •    istotny dorobek naukowy uzyskany po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie neurologopedii ze szczególnym uwzględnieniem afazji i zaburzeń rozwoju mowy o podłożu neurologicznym oraz problematyki praktycznej diagnozy i terapii afazji, posiadanie praktyki logopedycznej w tym zakresie; •    udział w rozwoju kadry naukowej, a w szczególności: sprawowanie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji w postępowaniu habilitacyjnym lub przewodzie doktorskim  lub recenzowanie co najmniej jednego wniosku o projekt finansowany przez NCN, NPRH, NCBiR albo inne instytucje centralne lub międzynarodowe lub recenzowanie co najmniej jednego artykułu z listy JCR lub ERIH lub recenzowanie książki/monografii naukowej; •    posiadanie osiągnięć dydaktycznych, w  tym promotorstwo prac dyplomowych lub udział w opracowaniu programów  kształcenia, albo opublikowanie podręcznika akademickiego; •    wykazywanie starań o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną, a w szczególności wnioskowanie lub realizacja przynajmniej jednego wniosku o sfinansowanie projektu badawczego skierowanego do NCN, NPRH, NCBiR albo innych instytucji centralnych lub międzynarodowych; •    wykazywanie aktywności organizacyjnej, w tym koordynacja działań dydaktycznych, konferencyjnych i edytorskich; •    doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych; •    aktualna opinia lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy. WARUNKI ZATRUDNIENIA:          - zatrudnienie od 1 października 2016 r.   na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

18.04.2016

Profesor nadzwyczajny w Zakladzie Kultury Polskiej

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: •    posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego; •    istotny dorobek naukowy uzyskany po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa, w szczególności w zakresie problematyki komunikacji kulturowej, tekstologii, genologii i folklorystyki; •    udział w rozwoju kadry naukowej, a w szczególności: sprawowanie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji w postępowaniu habilitacyjnym lub przewodzie doktorskim  lub recenzowanie co najmniej jednego wniosku o projekt finansowany przez NCN, NPRH, NCBiR albo inne instytucje centralne lub międzynarodowe lub recenzowanie co najmniej jednego artykułu z listy JCR lub ERIH lub recenzowanie książki/monografii naukowej; •    posiadanie osiągnięć dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć na kierunkach Kulturoznawstwo oraz Technologie cyfrowe w animacji kultury, w  tym promotorstwo prac dyplomowych lub udział w opracowaniu programów  kształcenia, albo opublikowanie podręcznika akademickiego; •    wykazywanie starań o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną, a w szczególności wnioskowanie lub realizacja przynajmniej jednego wniosku o sfinansowanie projektu badawczego skierowanego do NCN, NPRH, NCBiR albo innych instytucji centralnych lub międzynarodowych; •    wykazywanie aktywności organizacyjnej, w tym koordynacja działań dydaktycznych, konferencyjnych i edytorskich; •    doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; •    aktualna opinia lub list rekomendacyjny (co najmniej jeden) napisany przez osobę posiadającą tytuł naukowy.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах