Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 11.06.2018
Языкознание

„Logopaedica Lodziensia”. Tom 1

Журнал:
Издательство:
ISSN:
2544-7238

Pierwszy numer czasopisma „Logopaedica Lodziensia”, które powołano na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii zawiera 15 prac autorów z różnych instytucji i ośrodków naukowych w Polsce.

Tom składa się z trzech części. Pierwszą poświęcono zagadnieniom teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym. Obejmuje ona artykuły dotyczące między innymi profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii oraz dydaktyki uniwersyteckiej. Ponieważ czasopismo ma charakter interdyscyplinarny – łączy logopedię z innymi dyscyplinami nauki –  w pierwszym numerze znalazły się także artykuły o problematyce medycznej i filozoficznej, ukazujące wyniki najnowszych, innowacyjnych osiągnięć i rozważań naukowych, mających wpływ na praktykę logopedyczną. W części drugiej zamieszczono recenzję publikacji poświęconej problematyce zaburzeń komunikacji językowej. Ostatnią część pierwszego tomu czasopisma stanowią sprawozdania z istotnych dla logopedów i logopedycznych ośrodków akademickich wydarzeń, promujących wiedzę o zaburzeniach mowy.

 

The first issue of the journal “Logopaedica Lodziensia” published by the Department of Polish Dialectology and Logopaedics at the Faculty of Philology of the University of Łódź consists of 15 articles written by authors from various scientific institutions and centres in Poland.

The volume is divided into three sections. The first one is devoted to theoretical, methodological and pragmatic problems and presents articles dealing among others with logopaedic university education, prophylaxis, diagnosis and therapy of communication disorder of various etiology. Since the journal has interdisciplinary character (connects logopaedics with other scientific disciplines) the first issue includes also articles dealing with medical and philosophical problems. Those articles present results of the latest innovative achievements and scientific reflections that have impact on  logopaedic practice. The second section contains review of the book devoted to the disorders of language communication. The third and last section of the first volume of the journal includes reports on important events promoting knowledge of speech disorders.

Содержание

Od Redakcji

Irena Jaros

ARTYKUŁY

Justyna Antczak‑Kujawin, Niedokształcenie mowy o typie afazji u dziecka sześcioletniego – studium przypadku.

The speech underdevelopment of aphasic type of 6-year-old-child – the case study.

Ewa Gacka, Irena Jaros, Kształcenie logopedów na Uniwersytecie Łódzkim – historia i współczesność.

Education of speech-language therapists at University of Łódź – the history and present day.

Ewa Gacka, Monika Kaźmierczak, Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Speech screening examinations as an example of activity in the field of speech-language therapy.

Renata Gliwa, Zaburzenia języka i mowy u pacjenta z rozpoznaniem postępującego zwyrodnienia nadjądrowego.

Speech and language disturbances in a patient with the clinical features of Steele-Richardson-Olszewski syndrome.

Bogusław Maryniak, Logos i paideia.

Logos and paideia

Sylwia Maszewska, Muzykoterapia jako metoda augmentacyjna w praktyce logopedycznej.

Music therapy as an augmentative method in practicing speech-language pathology.

Jurek Olszewski, Joanna Nowosielska‑Grygiel, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy.

New diagnostic methods of evaluation of voice activity for phoniatrists’ and speech therapists’ needs.

Patrycja Pokorska, Problematyka zaburzeń mowy i języka pochodzenia korowego u dzieci – analiza przypadku dziecka czteroletniego.

Problems of speech and language disorders in children – case study of a four-year-old child.

Justyna Socha, Mowa 80-letniej pacjentki z afazją sensoryczno-motoryczną – studium przypadku.

Speech of a 80-year-old patient with sensory-motor aphasia – case study.

Anna Stępniak, Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych.

Chewing and swallowing disorders in adults – from own research.

Karina Wichurska, Obraz kliniczny afazji sensoryczno-motorycznej (mieszanej). Objawy osiowe i towarzyszące.

Clinical picture of sensomotor (mixed) aphasia. Axial and accompanying symptoms.

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Renata Marciniak-Firadza, Recenzja: Danuta Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń.

Danuta Pluta‑Wojciechowska, Komunikat z przebiegu V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Chorzowie (16–17 września 2017 r.).

Monika Kaźmierczak, Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Łódź, 14 października 2017 r. (sprawozdanie z konferencji naukowej).

Ewelina Zając, Sprawozdanie z konkursów logopedycznych.

Informacja dla autorów artykułów zamieszczanych w „Logopaedica Lodziensia”.

Recenzenci artykułów w bieżącym tomie.

Информация

Дата размещения:
11 июня 2018; 15:19 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
11 июня 2018; 15:19 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах