Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 11.06.2018
Linguistics

Journals:
1 | 2017
Publishing house::
ISSN:
2544-7238

List of contents

Od Redakcji

Irena Jaros

ARTYKUŁY

Justyna Antczak‑Kujawin, Niedokształcenie mowy o typie afazji u dziecka sześcioletniego – studium przypadku.

The speech underdevelopment of aphasic type of 6-year-old-child – the case study.

Ewa Gacka, Irena Jaros, Kształcenie logopedów na Uniwersytecie Łódzkim – historia i współczesność.

Education of speech-language therapists at University of Łódź – the history and present day.

Ewa Gacka, Monika Kaźmierczak, Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Speech screening examinations as an example of activity in the field of speech-language therapy.

Renata Gliwa, Zaburzenia języka i mowy u pacjenta z rozpoznaniem postępującego zwyrodnienia nadjądrowego.

Speech and language disturbances in a patient with the clinical features of Steele-Richardson-Olszewski syndrome.

Bogusław Maryniak, Logos i paideia.

Logos and paideia

Sylwia Maszewska, Muzykoterapia jako metoda augmentacyjna w praktyce logopedycznej.

Music therapy as an augmentative method in practicing speech-language pathology.

Jurek Olszewski, Joanna Nowosielska‑Grygiel, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy.

New diagnostic methods of evaluation of voice activity for phoniatrists’ and speech therapists’ needs.

Patrycja Pokorska, Problematyka zaburzeń mowy i języka pochodzenia korowego u dzieci – analiza przypadku dziecka czteroletniego.

Problems of speech and language disorders in children – case study of a four-year-old child.

Justyna Socha, Mowa 80-letniej pacjentki z afazją sensoryczno-motoryczną – studium przypadku.

Speech of a 80-year-old patient with sensory-motor aphasia – case study.

Anna Stępniak, Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych.

Chewing and swallowing disorders in adults – from own research.

Karina Wichurska, Obraz kliniczny afazji sensoryczno-motorycznej (mieszanej). Objawy osiowe i towarzyszące.

Clinical picture of sensomotor (mixed) aphasia. Axial and accompanying symptoms.

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Renata Marciniak-Firadza, Recenzja: Danuta Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń.

Danuta Pluta‑Wojciechowska, Komunikat z przebiegu V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Chorzowie (16–17 września 2017 r.).

Monika Kaźmierczak, Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Łódź, 14 października 2017 r. (sprawozdanie z konferencji naukowej).

Ewelina Zając, Sprawozdanie z konkursów logopedycznych.

Informacja dla autorów artykułów zamieszczanych w „Logopaedica Lodziensia”.

Recenzenci artykułów w bieżącym tomie.

Information

Added on:
11 June 2018; 15:19 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
11 June 2018; 15:19 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.