Полонистический бюллетень

Номер журнала

Дата размещения: 17.01.2022
Литературоведение

Poza historią literatury: nieznane archiwalia, inedita, problemy recepcji

Издательство:
ISSN:
2084-7963 (print); 2391-7903 (online)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Sztuki Edycji” poświęconego miejscu archiwum w pracy edytora i historyka literatury.

[...] Niezależnie od dyskusji dotyczących zasadności mówienia o „zwrocie archiwalnym” w polskim literaturoznawstwie, archiwum zajmowało i będzie zajmować centralne miejsce w pracy edytora. Archiwum rozumiane dosłownie: jako miejsce przechowywania dokumentów, a nie – rezerwuar pamięci. Przyjęta w prezentowanych artyku-łach metoda naukowego wnioskowania w odniesieniu do materiałów źródłowych motywowana jest więc podwójnie: oczywistym dla edytora gestem sięgnięcia do podstawy źródłowej tekstu oraz chęcią odświeżenia dyskursu i korpusu tekstów. Przy czym autorów rozpraw i szkiców publikowanych w nowym numerze „Sztuki Edycji” interesują źródła nieznane lub mniej znane, marginesy, obrzeża tego, co już zbadano i czemu nadaje się wartość, oraz tego, co niezgłębione, a – być może – i o mniejszym potencjale. Analizowane i prezentowane teksty sytuują się poza: historią literatury, edy-torską praktyką oraz żywą recepcją. Zamieszczone w numerze artykuły zostały zatem poświęcone takim problemom badawczym, jak: utwory zapomniane, nieukończone czy niekanoniczne, dzieła wymagające editio restituto, przerwane cykle literackie, wpływ cenzury na ostateczną wersję tekstu. [...]

Fragment „Wstępu” Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Katarzyny Kościewicz

Содержание

Wstęp, Kamila Budrowska, Wiktor Gardocki, Katarzyna Kościewicz, 5-6; Artykuły i rozprawy: Z niedrukowanych materiałów rękopiśmiennych Bolesława Prusa – trzy fragmenty opowiadania o Antosiu i Józi, Piotr Bordzoł, 7-19; Od „Notatki o Nieświeżu” do „Wędrówek po moich niegdyś okolicach”. Nieśwież w twórczości Władysława Syrokomli, Barbara Góra, 21-29; Niepalne rękopisy – o „niefortunnym” debiucie poetyckim Wiktora Gomulickiego, Joanna Zajkowska, 31-40; Wyzwolenie obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen (1945). Relacje świadków, Wiktor Gardocki, 41-49; Archiwalia „pionierskiego” okresu powojennej cenzury. Literatura w poufnych biuletynach urzędu cenzury (1945–1951), Anna Wiśniewska-Grabarczyk, 51-62; Szopka satyryczna „Kontrabanda” (1958) – próba rekonstrukcji treści, Katarzyna Smyczek, 63-79; Jerzego Ficowskiego problemy z cenzurą na przykładzie edycji i recepcji cyklu poetyckiego „Odczytanie popiołów”, Helena Chwiedosik, 81-91; „Dęby” – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego, Jadwiga Goniewicz, 93-106; „Pan Tadeusz” według ucznia Leszka Serafinowicza, Beata Dorosz, 107-129; Ucieczka Słonimskich w 1939 roku: nieznany diariusz Janiny Konarskiej, Magdalena Budnik, 131-151; „Myśli o państwie” i „Kilka myśli, co nienowe”. Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej, Ewa Głębicka, 153-172; Książka religijna w czasach doktrynalnego materializmu. Przypadek „Pamiętnika wiejskiego proboszcza” Georges’a Bernanosa, Feliks Tomaszewski, 173-185; Przeglądy i sprawozdania: Piotra Choynowskiego „Rzeczy drobne i zabawne”, Marek Kochanowski, 187-189; O korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z Jerzym Lisowskim, Joanna Godlewska, 190-193; Polemika z artykułem Elżbiety Zarych, Adrian Uljasz, 193-194; Informacje o Autorach, 195-198.

Информация

Дата публикации:
20.12.2021
Дата размещения:
17 января 2022; 18:38 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
17 января 2022; 18:40 (Mariola Wilczak)

Добавленные недавно номера


Смотреть также

12.09.2023
Литературная история

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 23 (1) | 2023

Наименование номера: Praktyki edycji cyfrowych

Najnowszy numer „Sztuki Edycji” poświęcony jest praktykom edycji cyfrowych. Powstał pod redakcją Bartłomieja Szleszyńskiego, Konrada Nicińskiego, Agnieszki Szulińskiej, Anny Mędrzeckiej-Stefańskiej oraz Kajetana Mojsaka, członkiń i członków zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej.

22.08.2022
Литературоведение

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 21(1) | 2022

Наименование номера: Poza historią literatury: egodokumenty

Prezentowany numer „Sztuki Edycji”, noszący podtytuł Egodokumenty, stanowi kontynuację numeru poprzedniego – „Poza historią literatury: nieznane archiwalia, inedita, problemy recepcji”, w którym koncentrowaliśmy się na problematyce związanej z mniej lub całkowicie nieznanymi źródłami oraz zapoznanymi tekstami. Podział na dwa bliskie sobie tematycznie numery wynikł ze względów praktycznych: zaproponowana problematyka znalazła tak żywy oddźwięk u Autorów, że nie sposób było pomieścić wszystkich artykułów w jednym, nawet obszernym numerze. O czym to świadczy? Nie tyle nawet, że temat stał się modny, ile o jego podstawowym, „podręcznym” charakterze. Każdy bowiem, kto para się edytorską teorią lub praktyką, na jakimś etapie pracy natrafia na nieodkryte archiwalia bądź dzieła nieznane, nieukończone, niekanoniczne, inedita, wreszcie – egodokumenty.

20.01.2019
Литературная история

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 13(1) | 2018

Наименование номера: Problemy edycji literatury XIX i XX wieku

W najnowszym numerze „Sztuki Edycji” Autorzy proponują przede wszystkim rekonesans po pracach badaczy, którzy swoją uwagę, a nierzadko i naukową pasję, skoncentrowali na archiwaliach pochodzących z ostatnich dwustu lat.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах