Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 14.12.2017

Edycja krytyczna Pism wszystkich Bolesława Prusa

Учреждения:
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Руководящий инстанция)
Участники:
Beata Obsulewicz-Niewińska (Руководитель)
Области:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka | Tekstologia i edytorstwo
Срок:
28.02.2012-22.02.2018

"Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa" jest międzyinstytucjonalnym projektem badawczym, realizowanym pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Naukową ambicją uczestników projektu jest zaoferowanie szerokiemu gronu czytelników wszystkich pism Bolesława Prusa opracowanych wedle najnowszych i najlepszych standardów sztuki edytorskiej, wyposażonych w takie komentarze, które z jednej strony nie obciążą tekstów pisarza nadmiarem erudycyjnego objaśnienia, z drugiej strony będą na tyle fachowe i wnikliwe, by inspirować i kierunkować odbiorców do podejmowania trudu jeszcze pełniejszego osobistego poznania spuścizny pisarza i czasów, w których tworzył.

W ramach prac zespołowych opracowywane są:

Seria A: Humoreski, nowele, opowiadania

Seria B: Powieści

Seria C: Kartki z podróży

Seria D: Publicystyka filozoficzno-społeczna i literacka

Seria E: Kroniki

Seria F: Korespondencja

Seria G: Notatki twórcze

W obecnej odsłonie projektu zaplanowano opracowanie i wydanie 35 tomów Pism wszystkich Bolesława Prusa.

Nad opracowaniem edytorskim spuścizny Bolesława Prusa czuwa Komitet Redakcyjny złożony z badaczy literatury drugiej połowy XIX wieku. W skład Komitetu wchodzą Profesorowie:

Józef Bachórz, Barbara Bobrowska, Tadeusz Budrewicz, Maciej Gloger, Anna Martuszewska, Bogdan Mazan, Aneta Mazur, Jacek Nowak, Beata K. Obsulewicz (przewodnicząca); Ewa Paczoska, Tomasz Sobieraj, Jolanta Sztachelska, Cezary Zalewski.

Jednymi z inicjatorów prac nad edycją i członkami Komitetu byli śp. Profesorowie Stanisław Fita i Tadeusz Żabski.

Sekretarzem Komitetu jest Piotr Bordzoł. Redaktorem prowadzącym ze strony Wydawnictwa Episteme do sierpnia 2016 r. była dr Dorota Niedziałkowska, obecnie funkcję tę pełni Teresa Naumiuk.

Podjęcie tak ogromnego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez zintegrowanej współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej naukowców polskich z licznych ośrodków uniwersyteckich i innych placówek badawczo-naukowych. Praca nad spuścizną Bolesława Prusa stanowi wspaniałą okazję do długofalowej wymiany doświadczeń badawczych i naukowych między historykami literatury różnych generacji, w tym przekazywania młodszym pracownikom naukowym tajników arcytrudnej sztuki edytorskiej przez specjalistów w tej dziedzinie o niekwestionowanym autorytecie. Praca w zespołach ma ponadto konsolidować środowisko polskich humanistów, gdyż do współdziałania w charakterze konsultantów przewidziano specjalistów z wielu dziedzin życia naukowego. Bez ich wiedzy odpowiedzialne opracowanie twórczości autora tak wszechstronnie jak Prus zainteresowanego kulturą i dorobkiem cywilizacyjnym ludzkości, byłoby niezwykle trudne. Tak więc pierwszym i podstawowym celem badawczym jest naukowe „wspieranie się i wymiana usług”. W ten sposób środowisko polskich naukowców wcieli w życie jeden z podstawowych ideałów Prusa, który we wspomnianych wyżej kategoriach widział realną szansę na rozwój społeczeństwa polskiego wedle standardów nowoczesnego myślenia o człowieku.   

Информация

Софинансирование:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Контакт:
boleslaw.prus@o2.pl

Начало событияСвязанное с проектом

26.07.2018
Конкурс

Zabierz Prusa na wakacje!

Wydawnictwo Episteme zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na zdjęcie "z Prusem".

08.05.2018
Событие

O „Lalce” krytycznie…

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme oraz Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa zapraszają na spotkanie poświęcone promocji pierwszej krytycznej edycji jednej z najważniejszych powieści w historii literatury polskiej.

13.04.2018
Событие

Spacer po Lublinie śladami Bolesława Prusa

Wydawnictwo Episteme zaprasza na dwugodzinny spacer z Bolesławem Prusem po Lublinie.

13.04.2018
Конкурс

Konkurs im. Bolesława Prusa na felieton

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie i Wydawnictwo Episteme zapraszają do udziału w siódmej edycji „Konkursu im. Bolesława Prusa na felieton”.

27.10.2017
Событие

Środa w Towarzystwie Literackim imienia Adama Mickiewicza: Warsztat filologa. Nowelistyka Bolesława Prusa w perspektywie edytorskiej

Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza zaprasza na "Środę w Towarzystwie Literackim". Spotkanie pod tytułem Warsztat filologa. Nowelistyka Bolesława Prusa w perspektywie edytorskiej poprowadzi dr Dawid Maria Osiński. Rozmowa z zaproszonymi gośćmi - redaktor Pism wszystkich prof. Beatą Obsulewicz-Niewińską, autorami opracowań tekstów wchodzących w skład tomu IV i tomu V Nowel, humoresek i opowiadań: prof. Ewą Ihnatowicz, prof. Anną Janicką, dr Joanną Lekan-Mrzewką, dr Izabelą Poniatowską oraz redaktorami tomów: dr Agnieszką Bąbel i Piotrem Bordzołem - zogniskowana będzie wokół problamatyki prac nad edycją małych form prozatorskich autora Lalki. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze publikacje, które ukazały się w ramach projektu. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 17.00 w sali 17 na Wydziale Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

24.09.2015
Кандидатска / докторская диссертация

"Dzieci" - ostatnia ukończona powieść Bolesława Prusa. Edycja krytyczna

Praca jest edycją krytyczną powieści Bolesława Prusa Dzieci, opublikowanej w formie książkowej w 1909 r. To pierwsze wydanie, które porządkuje kwestie związane z bogatą historią tekstu oraz jego różnymi, licznymi wersjami czy wręcz zmienionymi i uzupełnionymi wydaniami. Umożliwiła to głównie wnikliwa kwerenda i dotarcie do wszystkich przekazów, wydrukowanych za życia autora.


Смотреть также

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

13.09.2018

Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах