Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 09.05.2017

Komunikacja społeczna dawniej i dziś

Учреждения:
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH (Руководящий инстанция)
Местность:
Bielsko-Biala
Участники:
Области:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa
Срок:
10.10.2002-4.05.2020

Projekt tworzy ramy merytoryczne dla indywidualnych zadań badawczych realizowanych przez pracowników Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji.

Jego istotą jest opis funkcjonowania i analiza mechanizmów sprawczych komunikacji społecznej w aspekcie diachronicznym i synchronicznym (leksyka/onomastyka, style i socjolekty, dyskursy, językowe i wizualne aspekty komunikacji, medialne i multimedialne gatunki kultury popularnej, medialne konteksty edukacji, dawne i nowe media) oraz problematyka 'communication design' (tożsamość komunikacyjna oraz wizerunek firm i instytucji, branding, reklama i public relations).

W ramach realizacji projektu organizowane są konferencje, powstają artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych. Wydawana jest seria  "Komunikacja i język" (pomysłodawca i redaktor serii dr Jarosław Pacuła) – do tej pory opublikowano:

  • "Pętla czasu: język i kultura", red. J. Pacuła, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2014;
  • "Poetyka gestów: język-literatura-kultura", red. T. Bielak, J. Pacuła, L. Romaniszyn-Ziomek, Wyd. ATH,  Bielsko-Biała, 2014;
  • "W kontakcie: język i komunikacja",  red. K. Ożańska-Ponikwia, J. Pacuła, Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2015;
  • "Teksty i preteksty. Edukacyjna przestrzeń obrazu", red. J. Pacuła, Wyd. ATH, Bielsko-Biała,  2016.

Powstały również monografie i prace zbiorowe, m. in.:

  • "Dostrzec różnicę", red. T. Bielak, R. Pysz, Wyd. ATH,  Bielsko-Biała, 2014;
  • "Media.pl Badania nad mediami w Polsce", red. T. Bielak, G. Ptaszek, wyd. Libron, Kraków, 2016 (pomysłodawcą antologii był dr Tomasz Bielak);
  • J. Pacuła: "XVIII- i XIX-wieczne nazewnictwo «zwierząt zmierzchnych» (perspektywa etnolingwistyczna)", Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2015;
  • J. Szarlej: "Językowy obraz człowieka w profetycznych księgach Starego Testamentu", Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2013.

W przygotowaniu do druku znajdują  się monografie dr. Jarosława Pacuły "Polszczyzna gułagu. Leksyka" i "Polszczyzna gułagu. Słownik" oraz dr Eweliny Gajewskiej "Polski dyskurs reklamowy końca XIX i początku XX wieku".

Źródło ilustracji: portal pixabay.com; użytkowanie na licencji Creative Commons Public Domain CC0.

Информация

Контакт:
pol@ath.bielsko.pl

Смотреть также

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

13.09.2018

Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах