Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 04.02.2017
Заявки принимаются до: 15.03.2017

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama

Дата размещения:
4.02.2017

Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliothèque Polonaise de Paris

(reconnue d’ utilité publique par décret du 10 juin 1866)

Towarzystwo Historyczno-Literackie/ Biblioteka Polska w Paryżu

(użyteczności publicznej –  ustawa  z dnia 10 czerwca 1866)

6,  Quai d’Orléans - 75004 PARIS  –  Tél.  01 55 42 99 29  –  Fax :  01 46 33 36 31

 e-mail : w.zahorski@bplp.fr

                                                                                              

K O M U N I K A T   K O M I S J I   S T Y P E N D I A L N E J     F U N D U S Z U   I M .   S T A N I S Ł A W A   L A M A

Informujemy, że termin nadsyłania podań o stypendia na 2017 r. upływa z dniem 15 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgodnie z założeniami Funduszu, o stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w historii literatury polskiej i w krytyce literackiej. Chodzi o kandydatów, którym dla kontynuowania pracy, niezbędny jest krótki pobyt w Paryżu i korzystanie z tutejszych bibliotek i archiwów, między innymi ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Znajomość języka francuskiego wydaje się przydatna.

O stypendium im. Stanisława Lama nie mogą ubiegać się mieszkańcy Paryża i regionu paryskiego.

Do umotywowanego podania należy dołączyć życiorys, wykaz publikacji lub opinie osób kompetentnych.

Stypendium wynosi 1.000 euro. Fundusz nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia mieszkania w Paryżu. Przed przyjazdem do Francji, stypendyści muszą ubezpieczyć się na wypadek choroby.

Kumulowanie w tym samym okresie różnych stypendiów jest niedozwolone.

Podania prosimy przysyłać na adres :

Komisja Stypendialna Funduszu im. Stanisława Lama

Société Historique et Littéraire Polonaise

6, quai d’Orléans

75004 PARIS

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах