Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 04.02.2017
Deadline for submitting applications: 15.03.2017

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama

Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliothèque Polonaise de Paris

(reconnue d’ utilité publique par décret du 10 juin 1866)

Towarzystwo Historyczno-Literackie/ Biblioteka Polska w Paryżu

(użyteczności publicznej –  ustawa  z dnia 10 czerwca 1866)

6,  Quai d’Orléans - 75004 PARIS  –  Tél.  01 55 42 99 29  –  Fax :  01 46 33 36 31

 e-mail : w.zahorski@bplp.fr

                                                                                              

K O M U N I K A T   K O M I S J I   S T Y P E N D I A L N E J     F U N D U S Z U   I M .   S T A N I S Ł A W A   L A M A

Informujemy, że termin nadsyłania podań o stypendia na 2017 r. upływa z dniem 15 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgodnie z założeniami Funduszu, o stypendia ubiegać się mogą osoby specjalizujące się w historii literatury polskiej i w krytyce literackiej. Chodzi o kandydatów, którym dla kontynuowania pracy, niezbędny jest krótki pobyt w Paryżu i korzystanie z tutejszych bibliotek i archiwów, między innymi ze zbiorów archiwalnych Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Znajomość języka francuskiego wydaje się przydatna.

O stypendium im. Stanisława Lama nie mogą ubiegać się mieszkańcy Paryża i regionu paryskiego.

Do umotywowanego podania należy dołączyć życiorys, wykaz publikacji lub opinie osób kompetentnych.

Stypendium wynosi 1.000 euro. Fundusz nie pokrywa kosztów podróży oraz nie zapewnia mieszkania w Paryżu. Przed przyjazdem do Francji, stypendyści muszą ubezpieczyć się na wypadek choroby.

Kumulowanie w tym samym okresie różnych stypendiów jest niedozwolone.

Podania prosimy przysyłać na adres :

Komisja Stypendialna Funduszu im. Stanisława Lama

Société Historique et Littéraire Polonaise

6, quai d’Orléans

75004 PARIS

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.