Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 03.02.2017
Заявки принимаются до: 31.03.2017

MNiSW: Program stypendialny dla wybitnych młodych naukowców

Доннатор/организатор:
Целевые аудитории:
Независимые ученые
Дата размещения:
2.02.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór kandydatów do programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się naukowcy do 35 roku życia, którzy nie byli jego laureatami w poprzednich edycjach, zatrudnieni w ramach umowy o pracę w polskich jednostkach naukowych.

Stypendia stanowią nagrodę za osiągnięcia badawcze, ocenie podlegają m.in.: 

  1. osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku - publikacje, monografie, udział
    w realizacji projektów badawczych,
  2. znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej
    i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium,
  3. udział kandydata  w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych,
  4. nagrody, wyróżnienia, które otrzymał kandydat.

Warunkiem otrzymania stypendium jest kontynuowanie pracy naukowej w okresie finansowania. Stypendia mogą być przyznane maksymalnie na 3 lata.

Kwota stypendium na 2017 rok wynosi 5390 zł miesięcznie.

Wnioski można składać do 31 marca 2017 r. w systemie OSF.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
3 февраля 2017; 01:41 (Przemysław Górecki)
Дата правки:
3 февраля 2017; 01:41 (Przemysław Górecki)

Смотреть также

05.12.2015

Nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.   Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria: dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium; udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym; inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. 

16.01.2017

MNiSW: Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

07.02.2016

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

12.07.2016

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2016/2017

Do 15 października 2016 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł. Zasady przyznawania stypendiów ministra regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.   Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017 może być przyznane studentowi, który: zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2016 r. W przypadku:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах