Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Added on: 03.02.2017
Deadline for submitting applications: 31.03.2017

MNiSW: Program stypendialny dla wybitnych młodych naukowców

Target groups:
Independent academics
Announced on:
2.02.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór kandydatów do programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się naukowcy do 35 roku życia, którzy nie byli jego laureatami w poprzednich edycjach, zatrudnieni w ramach umowy o pracę w polskich jednostkach naukowych.

Stypendia stanowią nagrodę za osiągnięcia badawcze, ocenie podlegają m.in.: 

  1. osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku - publikacje, monografie, udział
    w realizacji projektów badawczych,
  2. znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej
    i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium,
  3. udział kandydata  w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych,
  4. nagrody, wyróżnienia, które otrzymał kandydat.

Warunkiem otrzymania stypendium jest kontynuowanie pracy naukowej w okresie finansowania. Stypendia mogą być przyznane maksymalnie na 3 lata.

Kwota stypendium na 2017 rok wynosi 5390 zł miesięcznie.

Wnioski można składać do 31 marca 2017 r. w systemie OSF.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Information

Added on:
3 February 2017; 01:41 (Przemysław Górecki)
Edited on:
3 February 2017; 01:41 (Przemysław Górecki)

See also

05.12.2015

Nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Od 2 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.   Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria: dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych,monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium; udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym; inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. 

16.01.2017

MNiSW: Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

07.02.2016

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

12.07.2016

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2016/2017

Do 15 października 2016 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł. Zasady przyznawania stypendiów ministra regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.   Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017 może być przyznane studentowi, który: zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2016 r. W przypadku:

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.