Полонистический бюллетень

Стипендия

Дата размещения: 15.09.2023
Заявки принимаются до: 29.09.2023

Stypendia MKiDN dla cudzoziemców

Доннатор/организатор:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi program stypendialny dla cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej studiujących na uczelniach artystycznych.

Na warunkach określonych przez Ministra cudzoziemcy polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej mogą odbywać w uczelniach artystycznych studia stacjonarne ze stypendium refundowanym ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Ministra na zasadach zwolnienia z opłat za kształcenie.

Stypendium może być przyznane na dowolny kierunek studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim w uczelniach artystycznych, z tym że kandydat może ubiegać się o przyznanie stypendium wyłącznie na jeden kierunek studiów.

Cudzoziemcem polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej w rozumieniu regulaminu jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) posiada Kartę Polaka albo decyzję o jej przyznaniu lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaną w trakcie procedury repatriacyjnej;

2) nie posiada obywatelstwa polskiego i nie złożyła wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego.

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są poprzedzane rocznym kursem przygotowawczym. Z obowiązku odbycia kursu przygotowawczego zwolnieni są kandydaci z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, na poziomie pozwalającym podjąć studia w języku polskim. Uczelnia artystyczna może wymagać znajomości języka polskiego potwierdzonej odpowiednim certyfikatem wskazanym przez tę uczelnię.

Stypendium Ministra jest przyznawane na:

1) 10 miesięcy – w przypadku kursu przygotowawczego;

2) regulaminowy okres studiów, to znaczy na taką liczbę semestrów jaką przewiduje regulamin danych studiów.

Wysokość stypendium określono na 1800 zł miesięcznie, o ile umowa międzynarodowa, program wykonawczy do umowy lub decyzja Ministra nie stanowią inaczej.

Kandydat jest obowiązany dostarczyć do MKiDN do  29.09.2023 r. (termin wpływu dokumentu do urzędu) zaświadczenie wydane przez uczelnię artystyczną o przyjęciu go na studia.

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
15 сентября 2023; 21:14 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
15 сентября 2023; 21:14 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

07.03.2020

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków osoby, które posiadają Kartę Polaka lub mają udokumentowane polskie pochodzenie i planują rozpocząć studia w Polsce. W obecnej edycji o stypendium może ubiegać się młodzież niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób posiadających również obywatelstwo polskie).

07.04.2021

Stypendia dla Polonii im. Andersa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła program stypendialny umożliwiający młodzieży polonijnej podjęcie studiów w Polsce.

22.03.2022

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego oraz popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

20.08.2018

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах